Besluit van 13 december 2004, houdende wijziging van het Besluit zeevaartbemanning handelsvaart en zeilvaart, alsmede van het Besluit zeevisvaartbemanning (herziening stelsel van geneeskundige verklaringen voor zeevarenden en enige andere wijzigingen)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 27 augustus 2004, nr. HDJZ/SCH/2003-1002, Hoofddirectie Juridische Zaken;
Gelet op de artikelen 17, eerste lid, 18, vierde, vijfde en zesde lid, 19, eerste lid, 22, eerste lid, 34, eerste lid, 44, eerste lid, 64 en 71, eerste lid, van de Zeevaartbemanningswet, op Richtlijn nr. 2003/103/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 november 2003 houdende wijziging van Richtlijn 2001/25/EG inzake het minimumopleidingsniveau van zeevarenden (PbEG L 326) en op de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de lidstaten enerzijds en de Bondsstaat Zwitserland anderzijds inzake het vrije verkeer van personen (Trb. 2000, 16);
De Raad van State gehoord (advies van 1 november 2004, nr. W09.04.0430/V);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 6 december 2004, nr. HDJZ/SCH/2004-2969, Hoofddirectie Juridische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Besluit zeevaartbemanning handelsvaart en zeilvaart.]
Artikel II
[Wijzigt het Besluit zeevisvaartbemanning.]
Artikel III
[Wijzigt het Besluit vaarbewijzen binnenvaart.]
Artikel IV
Na de inwerkingtreding van dit besluit berust de Regeling bemanning zeegaande zeilschepen op de artikelen 36, tweede lid, 57, eerste lid, onderdeel c, en tweede lid, en 86, derde lid, van het Besluit zeevaartbemanning handelsvaart en zeilvaart.
Artikel V
Na de inwerkingtreding van dit besluit berust de Regeling monsterrol en monsterboekje zeevaart op de artikelen 93, 97 en 103 van het Besluit zeevaartbemanning handelsvaart en zeilvaart, alsmede op de artikelen 49, 53 en 59 van het Besluit zeevisvaartbemanning.
1.
De geneeskundige verklaringen van geschiktheid voor de zeevaart die zijn afgegeven vóór de inwerkingtreding van dit besluit, behouden hun geldigheid tot de daarop aangegeven einddatum.
2.
Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op vóór de inwerkingtreding van dit besluit verleende ontheffingen van medische eisen.
Artikel VII
Na de inwerkingtreding van dit besluit berust het Keuringsreglement voor de Zeevaart 2002 op de artikelen 104 en 106 van het Besluit zeevaartbemanning handelsvaart en zeilvaart, alsmede op de artikelen 60 en 62 van het Besluit zeevisvaartbemanning.
Artikel VIII
De aanwijzingen door Onze Minister van keurende artsen en medisch specialisten afgegeven vóór het in werking treden van dit besluit vervallen één jaar na de datum van inwerkingtreding van dit besluit.
Artikel IX
De tekst van het Besluit zeevaartbemanning handelsvaart en zeilvaart , alsmede die van het Besluit zeevisvaartbemanning worden in het Staatsblad geplaatst.
1.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.
2.
Artikel I, onderdeel Q, onder b, en artikel III werken na hun inwerkingtreding terug tot en met 1 februari 2002.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 13 december 2004
De Minister van Verkeer en Waterstaat ,
Uitgegeven de negenentwintigste december 2004
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Artikel IX
Artikel X
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht