Besluit van 6 maart 1995, houdende wijziging van het Besluit zonering buitenlandse luchtvaartterreinen Noord- en Midden-Limburg
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 7 juli 1994, nr. MJZ07794032, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;
Gelet op de artikelen 108, 110 en 130 van de Wet geluidhinder en artikel 182 van de Gemeentewet;
Gehoord de raden van de gemeenten Bergen, Haelen, Kessel, Roerdalen, Roermond, Roggel en Neer en Swalmen, alsmede provinciale staten van Limburg;
De Raad van State gehoord (advies van 12 december 1994, nr. W08.94.0439);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 28 februari 1995, nr. MJZ 28295024, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
1.
Totdat de commissie, bedoeld in het besluit van Onze Minister van 28 april 1989, houdende wijziging Instellingsbeschikking Commissie Zonering Buitenlandse Luchtvaartterreinen Noord- en Midden-Limburg ( Stcrt . 91 en 96), anders besluit:
a. wordt zij geacht de commissie te zijn, bedoeld in artikel 15 van het Besluit zonering buitenlandse luchtvaartterreinen Noord- en Midden-Limburg , en
b. treedt het vóór het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit door haar vastgestelde reglement van orde in de plaats van het reglement van orde, bedoeld in artikel 16 van het Besluit zonering buitenlandse luchtvaartterreinen Noord- en Midden-Limburg.
2.
Het in het eerste lid genoemde besluit van Onze Minister wordt ingetrokken.
1.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
2.
Artikel I, onderdelen A en B, onder 4, werkt terug tot en met 19 maart 1993.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 6 maart 1995
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Uitgegeven de eenentwintigste maart 1995
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht