Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Wijzigingsbesluit Besluit zorgaanspraken AWBZ, enz. (wijziging aanspraak psychotherapeutische behandeling)

Uitgebreide informatie
Besluit van 2 juni 2004, houdende wijziging van het Besluit zorgaanspraken AWBZ in verband met wijziging van de aanspraak op psychotherapeutische behandeling en het Bijdragebesluit zorg in verband met een technische wijziging
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 31 maart 2004, Z/VU-2468723, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
Gelet op artikel 6, eerste lid en derde lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten;
De Raad van State gehoord (advies van 26 april 2004, nummer W13.04.0142/III);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 27 mei 2004, Z/VU-2482120, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Besluit zorgaanspraken AWBZ.]
1.
In afwijking van artikel 8, tweede lid, van het Besluit zorgaanspraken AWBZ en onverminderd artikel 8, vierde lid, van dat besluit, heeft een verzekerde die in de periode van 1 januari 2004 tot de datum van de inwerkingtreding van dit besluit reeds was aangevangen met een psychotherapeutische behandeling waarbij geen sprake was van een persoonlijkheidsstoornis, ten hoogste aanspraak op dertig zittingen.
2.
In afwijking van artikel 8, tweede lid, van het Besluit zorgaanspraken AWBZ en onverminderd artikel 8, vierde lid, van dat besluit, heeft een verzekerde die vóór 1 januari 2004 was aangevangen met een psychotherapeutische behandeling aanspraak op ten hoogste dertig zittingen te rekenen vanaf 1 januari 2004, tenzij eerder het maximum zoals dat gold tot 1 januari 2004, is bereikt.
3.
In afwijking van artikel 8, tweede lid, van het Besluit zorgaanspraken AWBZ en onverminderd artikel 8, vierde lid, van dat besluit, heeft een verzekerde met een persoonlijkheidsstoornis alsmede een verzekerde als bedoeld in artikel 8, derde lid, die vóór 1 januari 2004 was aangevangen met een psychotherapeutische behandeling, aanspraak op ten hoogste dertig zittingen te rekenen vanaf 1 januari 2004, tenzij eerder het maximum zoals dat gold tot 1 januari 2004 is bereikt dan wel in totaal vijftig zittingen, indien dit laatste aantal groter is.
Artikel III
[Wijzigt het Bijdragebesluit zorg.]
Artikel IV
Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Na inwerkingtreding van dit besluit werkt het op grond van artikel I aan artikel 8 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ toegevoegde vierde lid terug tot en met 1 januari 2004.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 2 juni 2004
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ,
Uitgegeven de zeventiende juni 2004
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht