Besluit van 15 november 1996 tot wijziging van het Besluit zorgaanspraken bijzondere ziektekostenverzekering, het Bijdragebesluit zorg, het Verstrekkingenbesluit ziekenfondsverzekering, het Vergoedingenbesluit particulier verzekerden en enige andere besluiten in verband met regeling van de aanspraak op thuiszorg
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 2 oktober 1996, VPZ/VU-962342, gedaan mede namens Onze Minister van Justitie en Onze Minister van Economische Zaken en in overeenstemming met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
Gelet op de artikelen 6, eerste en derde lid, 8, tweede lid, 9 a , 9 b , 16 en 45, vierde lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de artikelen 8, tweede lid, 8 a , tweede lid, 47, tweede lid, van de Ziekenfondswet, artikel 2, tweede lid, van de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen, artikel 15 van de Overgangswet verzorgingshuizen, de artikelen 1, tweede tot en met vijfde lid, en 17 a van de Wet tarieven gezondheidszorg en artikel 6 a van de Wet persoonsregistraties;
De Raad van State gehoord (advies van 31 oktober 1996, no.W.13.96 0462);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 november 1996, VPZ/VU-962879, uitgebracht mede namens Onze Minister van Justitie en Onze Minister van Economische Zaken en in overeenstemming met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
Hebben goedgevonden en verstaan:
ARTIKEL I
[Wijzigt het Besluit zorgaanspraken bijzondere ziektekostenverzekering.]
ARTIKEL II
[Wijzigt het Bijdragebesluit zorg.]
ARTIKEL III
[Wijzigt het Administratiebesluit Bijzondere Ziektekostenverzekering.]
ARTIKEL IV
[Wijzigt het Verstrekkingenbesluit ziekenfondsverzekering.]
ARTIKEL V
[Wijzigt het Besluit erkenning categorieen van instellingen Ziekenfondswet.]
ARTIKEL VI
[Wijzigt het Vergoedingenbesluit particulier verzekerden.]
ARTIKEL VII
[Wijzigt het Besluit werkingssfeer Wet tarieven gezondheidszorg 1992.]
ARTIKEL VIII
[Wijzigt het Besluit werkingssfeer maximumtarieven.]
ARTIKEL IX
[Wijzigt het Besluit indicatiebeoordeling verpleging en verzorging.]
ARTIKEL XI
[Wijzigt het Bijdragebesluit zorg en het Verstrekkingenbesluit ziekenfondsverzekering.]
1.
Tot 1 januari 1998 wordt voor de toepassing van de wet een instelling die op 31 december 1996 als kruisorganisatie ingevolge artikel 8, eerste lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten was toegelaten, als toegelaten aangemerkt.
2.
Tot 1 januari 1998 wordt voor de toepassing van de wet een instelling die op 31 december 1996 als instelling voor gezinsverzorging op grond van artikel 39, derde lid, onder h , van de Wet financiering volksverzekeringen subsidie ontving, als toegelaten aangemerkt.
1.
Een indicatieorgaan als bedoeld in artikel 9 a van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten kan, voor zover het orgaan niet in staat is aanvragen zelf te behandelen, uiterlijk tot 1 januari 1998, aan ingevolge die wet toegelaten instellingen die zorg verlenen als bedoeld in artikel 15 van het Besluit zorgaanspraken bijzondere ziektekostenverzekering, mandaat verlenen met betrekking tot het vaststellen van indicatiebeoordelingen.
2.
Het indicatieorgaan en de gemandateerde kunnen tot uiterlijk 1 januari 1998 afwijken van hetgeen in de artikelen 2, zesde lid, en 8, eerste lid, van het Besluit indicatiebeoordeling verpleging en verzorging is bepaald ten aanzien van de werkwijze.
1.
Het Besluit indicatiebeoordeling verpleging en verzorging is niet van toepassing ten aanzien van degenen aan wie op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit zorg wordt verleend als bedoeld in artikel 15, eerste lid, onder a of b , van het Besluit zorgaanspraken bijzondere ziektekostenverzekering en aan wie onmiddellijk voorafgaand aan dat tijdstip ingevolge artikel 15 van het Besluit zorgaanspraken bijzondere ziektekostenverzekering, zoals dat artikel luidde voor de inwerkingtreding van dit besluit, zorg werd verleend, bestaande uit verpleging of verzorging door of vanwege een kruisorganisatie dan wel gefinancierd op grond van de Regeling Ziekenfondsraad subsidiëring gezinsverzorging 1996 of de Regeling Ziekenfondsraad subsidiëring intensieve thuiszorg 1996 hulp.
2.
Bij ministeriële regeling kan een tijdstip worden vastgesteld, met ingang waarvan het Besluit indicatiebeoordeling verpleging en verzorging van toepassing is op personen als bedoeld in het eerste lid.
ARTIKEL XV
Voor kraamcentra die onmiddellijk voor het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit ingevolge artikel 8 a van de Ziekenfondswet zijn toegelaten, blijft artikel 2 van het koninklijk besluit van 1 februari 1985, houdende toepassing van artikel 8 a , tweede lid, van de Ziekenfondswet ( Stb . 84) gedurende een jaar na dat tijdstip buiten toepassing.
ARTIKEL XVI
In afwijking van artikel 16 g van het Bijdragebesluit zorg kan tot 1 juli 1997 voor de zorg, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a en b , van de Overgangswet verzorgingshuizen, de bijdrage worden gesteld op een bij ministeriële regeling vast te stellen bedrag.
ARTIKEL XVII
Na de inwerkingtreding van dit besluit berust de Bijdrageregeling zorg tevens op artikel 16 f van het Bijdragebesluit zorg.
ARTIKEL XVIII
De artikelen van dit besluit treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.
Het Oude Loo, 15 november 1996
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
De Minister van Justitie,
De Minister van Economische Zaken a.i.,
Uitgegeven zeventiende december 1996
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
ARTIKEL I
ARTIKEL II
ARTIKEL III
ARTIKEL IV
ARTIKEL V
ARTIKEL VI
ARTIKEL VII
ARTIKEL VIII
ARTIKEL IX
ARTIKEL X
ARTIKEL XI
ARTIKEL XII
ARTIKEL XIII
ARTIKEL XIV
ARTIKEL XV
ARTIKEL XVI
ARTIKEL XVII
ARTIKEL XVIII
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht