Let op. Deze wet is vervallen op 17 maart 2010. U leest nu de tekst die gold op 16 maart 2010.

Wijzigingsbesluit Besluit zorgverzekering, enz. (vormen van zorg waarvoor een persoonsgebonden budget kan worden verstrekt)

Uitgebreide informatie
Besluit van 25 september 2006 tot wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met het regelen van vormen van zorg waarvoor een persoonsgebonden budget kan worden verstrekt alsmede wijziging van de inhoud en omvang van de in artikel 2.4 van dat besluit geregelde prestatie en wijziging van het Besluit zorgaanspraken AWBZ
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 10 juli 2006, Z/VU-2698899;
Gelet op de artikelen 11, derde en vierde lid, en 14a, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet en artikel 6, tweede lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten;
De Raad van State gehoord (advies van 2 augustus 2006, No.W13.06.0301/III);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 18 september 2006, Z/VU-2710876;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Besluit zorgverzekering.]
Artikel II
[Wijzigt het Besluit zorgaanspraken AWBZ.]
1.
Een verzekerde behoudt recht op het persoonsgebonden budget gedurende de looptijd van het indicatiebesluit als bedoeld in het Zorgindicatiebesluit volgens de door de zorgverzekeraar in de modelovereenkomst te bepalen termijnen waarin het budget aan de verzekerde wordt betaald, tot uiterlijk tot 1 januari 2009, indien:
a. de verzekerde op 31 december 2007 een persoonsgebonden budget ingevolge de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten ontving op basis van een indicatiebesluit als bedoeld in het Zorgindicatiebesluit , en
b. uit dit indicatiebesluit blijkt dat de verzekerde is aangewezen op zorg in verband met een psychiatrische aandoening op de levering of vergoeding waarvan met ingang van 1 januari 2008 recht bestaat op grond van de Zorgverzekeringswet .
2.
Het eerste lid laat onverlet dat de verzekerde, om aanspraak te maken op het persoonsgebonden budget, zich verantwoordt jegens de zorgverzekeraar over het gebruik van het persoonsgebonden budget op de wijze zoals in de modelovereenkomst is bepaald.
1.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2007.
2.
In afwijking van het eerste lid treden artikel I, onderdeel B, derde en vierde subonderdeel, en onderdeel C, wat betreft artikel 2.16a, onderdeel b, en artikel III in werking met ingang van een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 25 september 2006
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ,
Uitgegeven de twaalfde oktober 2006
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht