Besluit van 23 juli 1996, houdende wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur in verband met de intrekking van de Algemene Weduwen- en Wezenwet en de inwerkingtreding van de Algemene nabestaandenwet
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 22 mei 1996, nr. SV/VP/96/1993a;
Gelet op de artikelen 2, tweede lid, 13, tweede lid, 33, vijfde lid, en 63 van de Algemene nabestaandenwet, artikel 6, tweede lid, van de Toeslagenwet, artikel 8, tweede lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers , artikel 8, derde lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, de artikelen 3, eerste lid, onder b , en negende lid, 5, derde lid, en 18, eerste lid, van de Ziekenfondswet, artikel 11, eerste lid, van de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers, artikel 57 van de Wet gewetensbezwaren militaire dienst, artikel 12, eerste lid, van de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945, de artikelen 37, eerste lid, 39 en 41 van de Wet op de rechtsbijstand , de artikelen 6, tiende en elfde lid en 10, zesde lid, van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, de artikelen 43, eerste en tweede lid, en 51, tweede lid, van de Provinciewet, de artikelen 44, eerste en tweede lid, en 51, tweede lid, van de Gemeentewet , artikel 28 van de Emigratiewet, artikel 89 van de Grondwet, artikel 67 van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, en de artikelen 4, 7, 33 en 34 van de Wet op de loonbelasting 1964;
De Raad van State gehoord (advies van 21 juni 1996, nr. W12.96.0215);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 12 juli 1996, Nr. SV/VP/96/2731;
Hebben goedgevonden en verstaan:
ARTIKEL I
[Wijzigt het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1989.]
ARTIKEL II
[Wijzigt het Besluit beslistermijnen sociale verzekeringswetten.]
ARTIKEL III
[Wijzigt het Besluit vrijwillige verzekering AOW, AWW en AAW.]
ARTIKEL IV
[Wijzigt het Inkomensbesluit Toeslagenwet.]
ARTIKEL V
[Wijzigt het Inkomensbesluit IOAW.]
ARTIKEL VI
[Wijzigt het Besluit aanvulling arbeidsongeschiktheidsuitkering.]
ARTIKEL VII
[Wijzigt het Besluit beperking kring verzekerden Ziekenfondswet.]
ARTIKEL VIII
[Wijzigt het Besluit ex artikel 11 Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers.]
ARTIKEL IX
[Wijzigt het Besluit tot uitvoering van artikel 12 der Wet buitengewoon pensioen 1940–1945.]
ARTIKEL X
[Wijzigt het Besluit gewetensbezwaren militaire dienst.]
ARTIKEL XI
[Wijzigt het Besluit vaststelling rekenpremie wachtgeldfondsen.]
ARTIKEL XII
[Wijzigt het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 1994.]
ARTIKEL XIII
[Wijzigt het Inkomensbesluit AAW.]
ARTIKEL XIV
[Wijzigt het Rechtspositiebesluit gedeputeerden.]
ARTIKEL XV
[Wijzigt het Rechtspositiebesluit wethouders .]
ARTIKEL XVI
[Wijzigt het Remigratieregeling 1985 .]
ARTIKEL XVII
[Wijzigt het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 1964 .]
ARTIKEL XVIII
[Wijzigt het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 1964 .]
ARTIKEL XIX
Voor de toepassing van artikel 3a, vierde lid, onderdeel a van het symbool W, van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 1964 dient voor de periode 1 juli 1996 tot en met 31 december 1996 in plaats van «aan het begin van het kalenderjaar» te worden gelezen «op 1 juli 1996».
ARTIKEL XX
[Wijzigt het Toeslagregeling pensioenen Suriname en Nederlandse Antillen.]
ARTIKEL XXI
[Wijzigt het Aanwijzingsbesluit verplichtverzekerden Ziekenfondswet.]
ARTIKEL XXII
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 1996.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
Tavarnelle, 23 juli 1996
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Uitgegeven de vijftiende augustus 1996
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
ARTIKEL I
ARTIKEL II
ARTIKEL III
ARTIKEL IV
ARTIKEL V
ARTIKEL VI
ARTIKEL VII
ARTIKEL VIII
ARTIKEL IX
ARTIKEL X
ARTIKEL XI
ARTIKEL XII
ARTIKEL XIII
ARTIKEL XIV
ARTIKEL XV
ARTIKEL XVI
ARTIKEL XVII
ARTIKEL XVIII
ARTIKEL XIX
ARTIKEL XX
ARTIKEL XXI
ARTIKEL XXII
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht