Besluit van 9 december 1996, houdende wijziging van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie in verband met de invoering van een algemene bestuursdienst
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Defensie van 11 oktober 1996, nr. P/96004710,
Gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet;
De Raad van State gehoord (advies van 12 november 1996, nr. W07.96.0481);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Defensie van 5 december 1996, nr. P/96005922
Hebben goedgevonden en verstaan:
ARTIKEL I
[Wijzigt het Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie]
1.
De ambtenaar die op de datum van inwerkingtreden van dit besluit bij het Ministerie van Defensie in burgerlijke openbare dienst is aangesteld en wiens ambt is vermeld in bijlage A van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie of waarvoor met inachtneming van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie een salarisschaal is vastgesteld gelijk aan of hoger dan schaal 17, wordt geacht met ingang van deze datum te zijn aangesteld in algemene dienst van het rijk op grond van artikel 7, vierde lid van het Algemeen Rijksambtenarenreglement .
2.
Onverminderd het bepaalde in het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 wordt het salaris van de ambtenaar, bedoeld in het eerste lid, vastgesteld op een bedrag dat gelijk is aan het salaris op de dag voor de inwerkingtreding van dit besluit.
3.
In geval de in het tweede lid bedoelde vaststelling van het salaris van de ambtenaar, voor wie op de dag voor de inwerkingtreding van dit besluit één der salarisschalen van de bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie gold, niet kan plaatsvinden op een gelijk bedrag, wordt het salaris vastgesteld op het naast hogere bedrag van het salaris volgens één der salarisschalen van de bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 .
ARTIKEL III
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1997.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 9 december 1996
De Staatssecretaris van Defensie,
Uitgegeven de zeventiende december 1996
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
ARTIKEL I
ARTIKEL II
ARTIKEL III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht