Besluit van 14 december 2015 tot wijziging van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984, het Algemeen Rijksambtenarenreglement, het Ambtenarenreglement Staten-Generaal, het Reglement Dienst Buitenlandse Zaken en het Besluit personenchauffeurs Rijksdienst in verband met wijzigingen van de rechtspositie van het Rijkspersoneel vanwege het Uitvoeringsakkoord Sectoroverleg Rijk van 24 april 2015 en de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk (2015–2016) van 2 oktober 2015 en in verband met de rechtspositie van het schoonmaakpersoneel dat in dienst van het Rijk wordt aangesteld alsmede in verband met enkele wijzigingen van technische aard
Wij, Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister voor Wonen en Rijksdienst van 3 november 2015, nr. 2015-0000638573;
Gelet op artikel 125, eerste lid, onderdelen c en j, van de Ambtenarenwet;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 9 december 2015, No. W04.15.0384/I);
Gezien het nader rapport van Onze Minister voor Wonen en Rijksdienst van 10 december 2015, nr. 2015-0000728260;
Hebben goedgevonden en verstaan:
1.
In oktober 2015 wordt de Eenmalige uitkering 2015 uitgekeerd aan ambtenaren die op 1 september 2015 zijn aangesteld bij het Rijk.
2.
De Eenmalige uitkering 2015 bedraagt € 500 vermenigvuldigd met de voor de ambtenaar geldende arbeidsduurfactor, bedoeld in artikel 2, onderdeel h, van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984.
3.
Indien de ambtenaar slechts een gedeelte van zijn bezoldiging geniet heeft dit geen invloed op de hoogte van de Eenmalige uitkering 2015.
4.
Geen Eenmalige uitkering 2015 ontvangen de ambtenaren die in verband met buitengewoon verlof geen bezoldiging op 1 september 2015 ontvingen, tenzij het een buitengewoon verlof van maximaal zes weken betreft.
Artikel II
[Wijzigt het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984.]
Artikel III
[Wijzigt het Algemeen Rijksambtenarenreglement.]
Artikel IV
[Wijzigt het Ambtenarenreglement Staten-Generaal.]
Artikel V
[Wijzigt het Reglement Dienst Buitenlandse Zaken.]
Artikel VI
[Wijzigt het Besluit personenchauffeurs Rijksdienst.]
1.
Dit besluit treedt met uitzondering van artikel II, onderdelen G, H en P, in werking met ingang van 1 januari 2016, met dien verstande dat artikel I terugwerkt tot en met 1 oktober 2015, de artikelen II, de onderdelen B, I en L, III, de onderdelen B, D, en E, IV, V, onderdelen B en D, en VI, onderdeel A, terugwerken tot en met 1 januari 2015 en dat de artikelen II, onderdelen C, J en M, III, onderdeel F, V, onderdeel E, en VI, onderdeel B, terugwerken tot en met 1 september 2015.
2.
Artikel II, onderdeel P, treedt in werking op 1 juli 2016.
3.
Artikel II, onderdelen G en H, treden in werking op 1 januari 2017.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
Wassenaar, 14 december 2015
De Minister voor Wonen en Rijksdienst,
Uitgegeven de tweeëntwintigste december 2015
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht