Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2009. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2009.

Wijzigingsbesluit Binnenschepenbesluit (technische eisen voor zeilende passagiersschepen)

Uitgebreide informatie
Besluit van 28 juli 2000, houdende wijziging van het Binnenschepenbesluit (technische eisen voor zeilende passagiersschepen)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 17 maart 2000, nr. DGG/J/00/000897, Directoraat-Generaal Goederenvervoer, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid drs J.F. Hoogervorst, na overleg met Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;
Gelet op de artikelen 5, eerste lid, 10, eerste lid, en 13, eerste lid, van de Binnenschepenwet;
De Raad van State gehoord (advies van 26 mei 2000, nr. W09000126/V);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 14 juli 2000, nr. DGG/J/00/004153, Directoraat-Generaal Goederenvervoer, uitgebracht mede namens de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid drs J.F. Hoogervorst, na overleg met Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Binnenschepenbesluit.]
Artikel II
[Wijzigt het Binnenschepenbesluit.]
Artikel III
[Wijzigt het Binnenschepenbesluit.]
Artikel IV
[Wijzigt het Binnenschepenbesluit.]
Artikel V
[Wijzigt het Binnenschepenbesluit.]
Artikel VI
Een certificaat van onderzoek voor zeilende passagiersschepen dat voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit door de Stichting Register Holland is afgegeven geldt met ingang van de datum van inwerkingtreding van dit besluit als een certificaat van onderzoek dat is afgegeven ingevolge artikel 3, eerste lid onderdeel d, van de Binnenschepenwet, en blijft geldig tot de daarop aangegeven datum, met dien verstande, dat, indien deze datum gelegen is op of na 1 januari 2003, dit certificaat geldt tot en met 31 december 2002.
Artikel VII
Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
Tavarnelle, 28 juli 2000
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Uitgegeven de vijfde september 2000
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht