Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2003. U leest nu de tekst die gold op -.

Wijzigingsbesluit Bouwbesluit (energieprestatie)

Uitgebreide informatie
Besluit van 30 mei 1995, houdende wijziging van het Bouwbesluit inzake energieprestatie
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 18 januari 1995, nr. MJZ 18195097, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;
Gelet op de artikelen 2, 3, 5 en 6 van de Woningwet;
De Raad van State gehoord (advies van 3 mei 1995, nr. W08.95.0027);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 22 mei 1995, nr. MJZ 22595036, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
1.
Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
2.
De voorschriften van dit besluit zijn van toepassing op bouwwerken waarvoor na de inwerkingtreding van dit besluit:
a. een aanvraag om bouwvergunning als bedoeld in artikel 40, eerste lid, van de Woningwet is ingediend of
b. een voornemen tot bouwen als bedoeld in artikel 42, eerste lid, van die wet is gemeld.
3.
Aanvragen om bouwvergunning als bedoeld in artikel 40, eerste lid, van de Woningwet en meldingen van een voornemen tot bouwen als bedoeld in artikel 42, eerste lid, van die wet, die zijn ingediend vóór de inwerkingtreding van dit besluit, alsmede enig beroep, ingesteld tegen een beslissing omtrent een dergelijke aanvraag of melding worden afgedaan overeenkomstig de voorschriften die golden vóór de inwerkingtreding van dit besluit.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad wordt geplaatst.
's-Gravenhage, 30 mei 1995
De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Uitgegeven de dertiende juni 1995
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht