Besluit van 6 augustus 1998, houdende wijziging van het Bouwbesluit (geluidwering structureel uitgevoerd nachtelijk vliegverkeer en enige dubo-maatregelen)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 8 januari 1998, nr. MJZ 97589199, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;
Gelet op de artikelen 2, 3, 5 en 6 van de Woningwet en artikel 25, vijfde lid, van de Luchtvaartwet;
De Raad van State gehoord (advies van 7 april 1998, nr. W08.98.0012);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 29 juli 1998, nr. MJZ98074668, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;
Hebben goedgevonden en verstaan:
ARTIKEL I
[Wijzigt het Bouwbesluit.]
ARTIKEL II
Onze Minister draagt zorg voor het invoegen van de voorschriften van artikel I in de ontwerp-Besluiten tot wijziging van het Bouwbesluit inzake fase 2 en afstemming fase 1 op fase 2, alvorens deze besluiten in het Staatsblad worden gepubliceerd.
1.
De artikelen van dit besluit treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
2.
De voorschriften van het Bouwbesluit , zoals gewijzigd bij artikel I van dit besluit, zijn van toepassing op bouwwerken waarvoor na de inwerkingtreding van dit besluit:
a. een aanvraag om bouwvergunning als bedoeld in artikel 40, eerste lid, van de Woningwet is ingediend, of
b. een voornemen tot bouwen als bedoeld in artikel 42, eerste lid, van die wet is gemeld.
3.
Aanvragen om bouwvergunning als bedoeld in artikel 40, eerste lid, van de Woningwet en meldingen van een voornemen tot bouwen als bedoeld in artikel 42, eerste lid, van die wet, die zijn ingediend vóór de inwerkingtreding van dit besluit, alsmede enig beroep, ingesteld tegen een beslissing omtrent een dergelijke aanvraag of melding worden afgedaan overeenkomstig de voorschriften, zoals deze zijn gewijzigd bij artikel I, onderdelen B, D, E, G, H, I, K tot en met Y en AB tot en met AO van dit besluit en voor het overige overeenkomstig de voorschriften die golden vóór de inwerkingtreding van dit besluit.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad wordt geplaatst.
's-Gravenhage, 6 augustus 1998
De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Uitgegeven achtste september 1998
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
ARTIKEL I
ARTIKEL II
ARTIKEL III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht