Let op. Deze wet is vervallen op 1 december 2005. U leest nu de tekst die gold op 30 november 2005.

Wijzigingsbesluit Bouwbesluit WBO, enz.

Uitgebreide informatie
Besluit van 19 januari 1994, houdende wijziging van enkele besluiten op grond van de Wet op het basisonderwijs en de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs onder meer in verband met wijzigingen van die wetten door middel van de wet van 12 mei 1993, Stb. 270
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 14 juni 1993, nr. 92041993/1204, directie Wetgeving en Juridische Zaken;
Gelet op de artikelen 10, eerste lid, 51, tweede lid, 77, derde lid, 91, 96a, 96c, 114 en 115 van de Wet op het basisonderwijs, artikel E 35, vierde lid, van de Overgangswet WBO en de artikelen 16, eerste lid, 19a, eerste lid, 33, 33a, 59, tweede lid, 88n, 93a, 93d en 110 van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs;
Gezien het advies van de Onderwijsraad (advies van 21 februari 1992, nr. OR 92000006/1P);
De Raad van State gehoord (advies van 4 oktober 1993, nr. W05.93.0367);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 12 januari 1994, nr. 93090420/1204, directie Wetgeving en Juridische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel II
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel III
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel IV
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel V
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel VI
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel VII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel VIII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel IX
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel X
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel XI
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel XII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel XIII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
1.
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
2.
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
3.
De ingevolge het eerste lid gewijzigde tekst van het Bekostigingsbesluit ISOVSO/OISOVSO is voor de eerste maal van toepassing op de vergoeding voor de materiële voorzieningen ten behoeve van de instandhouding voor het jaar 1994.
4.
De ingevolge het tweede lid gewijzigde tekst van het Bekostigingsbesluit ISOVSO/OISOVSO is voor de eerste maal van toepassing op de teldatum 1 oktober 1993.
1.
Artikel 47 b , tweede lid onderdeel b , van het Bekostigingsbesluit WBO/OWBO is niet van toepassing indien de beëindiging van de bekostiging van een bijzondere school heeft plaatsgevonden voor de inwerkingtreding van artikel IV, onderdeel K, van dit besluit.
2.
Artikel 39 b , tweede lid onderdeel b , van het Bekostigingsbesluit ISOVSO/OISOVSO is niet van toepassing indien de beëindiging van de bekostiging van een bijzondere school heeft plaatsgevonden voor de inwerkingtreding van artikel X, onderdeel K, van dit besluit.
Artikel XVI
De artikelen van dit besluit treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. Het koninklijk besluit voorziet in terugwerkende kracht
a. voor wat betreft artikel IV, onderdeel K, en artikel X, onderdeel K, tot en met het tijdstip waarop artikel I, onderdeel JJ, en artikel II, onderdeel OO, van de wet van 12 mei 1993 tot wijziging van de Wet op het basisonderwijs , van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en van de Overgangswet ISOVSO in verband met deregulering, autonomievergroting en vermindering van beleidslasten en van de Wet algemene regels herindeling in verband nmet technische aanpassingen ( Stb. 1993, 270) in werking traden,
d. voor wat betreft artikel XII, eerste lid, tot en met 1 januari 1988, en
e. voor wat betreft artikel XII, tweede lid, en artikel XIII tot en met 8 november 1991.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 19 januari 1994
De Minister van Onderwijs en Wetenschappen,
Uitgegeven de vijftiende februari 1994
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Artikel IX
Artikel X
Artikel XI
Artikel XII
Artikel XIII
Artikel XIV
Artikel XV
Artikel XVI
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht