Besluit van 14 november 1994, houdende wijziging van het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie en enkele andere arbeidsvoorwaardenregelingen bij de sector defensie voortvloeiende uit de maatregelen gericht op de terugdringing van het beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Defensie van 21 september 1994, (directie arbeidsvoorwaardenbeleid, afdeling beleid en management postactieven), nr. PAV 3431/94021703;
Gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet;
De Raad van State gehoord (advies van 19 oktober 1994, nr. WO 7.94.0575);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Defensie van 4 november 1994 , directie arbeidsvoorwaardenbeleid, afdeling beleid en management postactieven), nr. PAV 3431/94025024;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel II
Voor de gewezen ambtenaar, bedoeld in artikel I, onderdeel B, van wie het invaliditeitspensioen wordt berekend met inachtneming van een middelsom van berekeningsgrondslagen die geldt voor een diensttijd die eindigt voor 1 januari 1986, wordt de middelsom, vermeld in artikel 65, eerste lid, van het Burgerlijke ambtenarenreglement defensie verhoogd met 10%.
Artikel III
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel IV
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel V
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel VI
De artikelen van de in dit besluit gewijzigde regelingen en besluiten, zoals deze luidden op 31 juli 1993, blijven van toepassing op de ambtenaar in de zin van die regelingen en besluiten voor zover die ambtenaar verkeert in een overeenkomstige situatie, als de situaties omschreven in Hoofdstuk III van de Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen.
Artikel VII
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte in het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 1993.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 14 november 1994
De Staatssecretaris van Defensie,
Uitgegeven de vijftiende december 1994
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht