Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2015. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2015.

Wijzigingsbesluit Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting

Uitgebreide informatie
Besluit van 3 juli 1996 tot wijziging van het Besluit Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (wijziging van berekeningsgrondslag jaarlijkse bijdrage en vervallen eenmalige bijdrage)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 14 december 1995, nr. MJZ95030048, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;
Gelet op artikel 71 van de Woningwet;
De Raad van State gehoord (advies van 23 mei 1996, nr. W08.95.0685);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 2 juli 1996, nr. MJZ 96037538, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;
Hebben goedgevonden en verstaan:
ARTIKEL I
[Wijzigt het Besluit Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting.]
ARTIKEL II
Op de in het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting gestorte bijdragen voor enig jaar tot en met 1995 blijven van toepassing:
a. het Besluit Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting als luidend op 31 december van het jaar waarover die bijdragen verschuldigd waren, en
b. het beleidsplan van dat fonds als luidend voor dat jaar.
ARTIKEL III
De toegelaten instellingen, bedoeld in artikel 70, eerste lid, van de Woningwet, die op 1 april 1996 als zodanig bestonden, dienen de aangifte van de over 1996 door hen aan het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting verschuldigde bijdrage in voor 15 september 1996, volgens het Besluit Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting als laatstelijk luidend voor die datum en ten aanzien van de datum van indiening van die aangifte in afwijking van artikel 12, eerste lid, van dat aldus luidende besluit.
ARTIKEL IV
De tekst van het Besluit Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting wordt in het Staatsblad geplaatst.
1.
De artikelen I en II treden in werking met ingang van de dag na de datum die twee maanden ligt na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.
2.
De artikelen III en IV treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 3 juli 1996
De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Uitgegeven de elfde juli 1996
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
ARTIKEL I
ARTIKEL II
ARTIKEL III
ARTIKEL IV
ARTIKEL V
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht