Let op. Deze wet is vervallen op 1 december 2005. U leest nu de tekst die gold op 30 november 2005.

Wijzigingsbesluit Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o, enz. (ivm invoering van de Wet educatie en beroepsonderwijs

Uitgebreide informatie
Besluit van 31 oktober 1997, houdende wijziging van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o, het Inrichtingsbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o., het Besluit staatsexamens v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o. 1978, het Inrichtingsbesluit v.a.v.o. en een aantal andere besluiten, in verband met invoering van de Wet educatie en beroepsonderwijs (wijziging inrichtings- en examenvoorschriften v.a.v.o. alsmede wijziging van enkele andere besluiten, in verband met de Wet educatie en beroepsonderwijs)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 14 juli 1997, 1997/13855 (3710), directie Wetgeving en Juridische Zaken, in overeenstemming met Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, Onze Minister van Binnenlandse Zaken, de Staatssecretaris van Defensie, de Staatssecretaris van Financiƫn, Onze Minister van Justitie, Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;
Gelet op de artikelen 7.3.4, tweede lid, 7.4.11, derde lid, 8.1.1, zevende lid, 8.1.3, vijfde lid, en 12.1.2, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, artikel 60 van de Wet op het voortgezet onderwijs, artikel 17 van de Wet persoonsregistraties, artikel 125 van de Ambtenarenwet, artikel 12 van de Registratiewet 1970, artikel 11, eerste lid, van de Tabakswet, en artikel 13 van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962;
De Raad van State gehoord (advies van 27 augustus 1997, nr. W05.97.0471);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, van 28 oktober 1997, nr. 1997/22162 (3710), directie Wetgeving en Juridische Zaken, in overeenstemming met Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, Onze Minister van Binnenlandse Zaken, de Staatssecretaris van Defensie, de Staatssecretaris van Financiƫn, Onze Minister van Justitie, Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel III. Wijziging Besluit staatsexamens v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o. 1978
[Wijzigt het Besluit staatsexamens v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o. 1978.]
Artikel V. Wijziging Besluit houdende uitvoering van artikel 17, onder b en c, van de Wet persoonsregistraties
[Wijzigt het Besluit van 19 december 1989, houdende uitvoering van artikel 17, onder b en c, van de Wet persoonsregistraties (Stb. 1989, 569).]
Uitvoeringsbesluit W.C.B.O. i.v.m. bekostiging landelijke organen van Wijzigingsbesluit Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o, enz. (ivm invoering van de Wet educatie en beroepsonderwijs">
Artikel X. Afwijking Uitvoeringsbesluit W.C.B.O. i.v.m. bekostiging landelijke organen
In afwijking van Bijlage 2 als bedoeld in artikel H.3, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit W.C.B.O. zoals luidend op 31 december 1995 geldt voor het landelijk orgaan GOC/Grafici een aantal van 12 opleidingen b.b.o.
Artikel XII. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het besluit wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 1997, met uitzondering van artikel X, dat terugwerkt tot en met 1 januari 1996.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 31 oktober 1997
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
Uitgegeven vijfentwintigste november 1997
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I. Wijziging Inrichtingsbesluit v.a.v.o.
Artikel II. Wijziging Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.
Artikel III. Wijziging Besluit staatsexamens v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o. 1978
Artikel IV. Afwijkingen WVO krachtens artikel 12.1.2, tweede lid, WEB
Artikel V. Wijziging Besluit houdende uitvoering van artikel 17, onder b en c, van de Wet persoonsregistraties
Artikel VI. Wijziging Burgerlijk ambtenarenreglement defensie
Artikel VII. Wijziging Besluit comptabiliteitsvoorschriften 1995
Artikel VIII. Wijziging Uitvoeringsbesluit Registratiewet 1970
Artikel IX. Wijziging Besluit beperking verkoop en gebruik tabaksprodukten
Artikel X. Afwijking Uitvoeringsbesluit W.C.B.O. i.v.m. bekostiging landelijke organen
Artikel XI. Wijziging Besluit vakkennis- en vakbekwaamheidseisen bestrijdingsmiddelen
Artikel XII. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht