Besluit van 17 december 2014 tot wijziging van enige uitvoeringsbesluiten op het gebied van belastingen en toeslagen
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 26 november 2014, nr. DB/2014/479;
Gelet op de artikelen 3.127, 5.16b, 7.8 en 10.8 van de Wet inkomstenbelasting 2001, de artikelen 18a, 18g en 31a van de Wet op de loonbelasting 1964, de artikelen 13l en 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, de artikelen 13 en 15 van de Wet op belastingen van rechtsverkeer, de artikelen 8, 9 en 11 van de Wet op de omzetbelasting 1968, artikel 1:4 van de Algemene douanewet, artikel 64 van de Wet op de accijns, de artikelen 22, 59a, 70 en 93 van de Wet belastingen op milieugrondslag, artikel 40a van de Wet waardering onroerende zaken, artikel 32 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en artikel 8.39 van de Belastingwet BES;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 3 december 2014, nr. W06.14.0443/III);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Financiën van 16 december 2014, nr. DB/2014/515M;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001.]
Artikel II
[Wijzigt het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001.]
Artikel III
[Wijzigt het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965.]
Artikel IV
[Wijzigt het Besluit beleggingsinstellingen.]
Artikel V
[Wijzigt het Besluit aftrekbeperking bovenmatige deelnemingsrente.]
Artikel VI
[Wijzigt het Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer.]
Artikel VII
[Wijzigt het Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer.]
Artikel VIII
[Wijzigt het Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer.]
Artikel IX
[Wijzigt het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968.]
Artikel X
[Wijzigt het Algemeen douanebesluit.]
Artikel XI
[Wijzigt het Uitvoeringsbesluit accijns.]
Artikel XII
[Wijzigt het Uitvoeringsbesluit belastingen op milieugrondslag.]
Artikel XIII
[Wijzigt het Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken.]
Artikel XIV
[Wijzigt het Uitvoeringsbesluit Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen.]
Artikel XV
[Wijzigt het Uitvoeringsbesluit Belastingwet BES.]
Artikel XVI
Voor overeenkomsten die voor 1 juli 2015 zijn gesloten tot de vestiging, overdracht, wijziging, afstand en opzegging van rechten waaraan onroerende zaken zijn of worden onderworpen als bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de Wet op de omzetbelasting 1968, waarbij die rechten voor 1 januari 2017 juridisch worden gevestigd, overgedragen, gewijzigd, afgestaan of opgezegd, blijft bijlage A, onderdeel c, bij het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 , zoals dat op 31 december 2014 luidde, van toepassing tot en met 31 december 2016, mits partijen dit overeenkomen en in de overeenkomst en in de akte opnemen. Dit overgangsrecht geldt ook voor de opvolgende vestiging, overdracht, wijziging, afstand of opzegging van die rechten, mits deze opvolgende handelingen plaatsvinden voor 1 januari 2017.
1.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2015, met dien verstande dat:
a. artikel V terugwerkt tot en met 1 januari 2013;
b. artikel IX, onderdeel A, terugwerkt tot en met 1 januari 2014.
2.
In afwijking van het eerste lid treedt artikel IX, onderdeel C, in werking op hetzelfde tijdstip waarop het bij koninklijke boodschap van 8 februari 2012 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten om het mogelijk te maken dat aanbieders van medisch specialistische zorg, mits zij aan een aantal voorwaarden voldoen, winst uitkeren (voorwaarden voor winstuitkering aanbieders medisch-specialistische zorg) (Kamerstukken 33 168 ) tot wet is of wordt verheven en artikel III, onderdeel F, van die wet in werking treedt.
3.
In afwijking van het eerste lid treedt artikel X in werking op het tijdstip waarop het bij koninklijke boodschap van 3 april 2014 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie en andere wetten in verband met de opheffing van de bedrijfslichamen (Wet opheffing bedrijfslichamen) (Kamerstukken 33 910 ) tot wet is of wordt verheven en artikel II van die wet in werking treedt.
Wassenaar, 17 december 2014
De Staatssecretaris van Financiën ,
Uitgegeven de negenentwintigste december 2014
De Minister van Veiligheid en Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Artikel IX
Artikel X
Artikel XI
Artikel XII
Artikel XIII
Artikel XIV
Artikel XV
Artikel XVI
Artikel XVII
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht