Let op. Deze wet is vervallen op 1 december 2005. U leest nu de tekst die gold op 30 november 2005.

Wijzigingsbesluit Formatiebesluit WBO 1992

Uitgebreide informatie
Besluit van 12 november 1993, tot wijziging van het Formatiebesluit WBO 1992 in verband met wijziging van de vereisten voor het gewicht 1,25
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 15 juli 1993, nr. 93014278/2492, directie Wetgeving en Juridische Zaken;
Gelet op artikel 96a, eerste lid, van de Wet op het basisonderwijs;
Gezien het advies van de Onderwijsraad (advies van 3 juni 1993, nr. OR 93000129/1 P);
De Raad van State gehoord (advies van 21 oktober 1993, nr. W05.93.0534);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 5 november 1993, nr. 93086932/2492, directie Wetgeving en Juridische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
1.
Leerlingen voor wie bij een school op grond van onderdeel a van het overzicht van artikel 7, eerste lid, van het Formatiebesluit WBO 1992, zoals dat luidde op de dag voorafgaande aan de datum van inwerkingtreding van dit besluit, het gewicht 1,25 was vastgesteld, behouden dat gewicht zolang zij op die school verblijven, doch uiterlijk tot 1 augustus 1997.
2.
Met ingang van 1 augustus 1997 behouden de in het eerste lid bedoelde leerlingen het gewicht 1,25 slechts indien zij voldoen aan onderdeel a van het overzicht van artikel 7, eerste lid, van het Formatiebesluit WBO 1992, zoals dat geldt vanaf de inwerkingtreding van dit besluit.
Artikel III
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 12 november 1993
De Minister van Onderwijs en Wetenschappen,
Uitgegeven de dertigste november 1993
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht