Let op. Deze wet is vervallen op 1 december 2005. U leest nu de tekst die gold op 30 november 2005.

Wijzigingsbesluit Formatiebesluit WBO 1992, enz.

Uitgebreide informatie
Besluit van 23 maart 1995, tot wijziging van het Formatiebesluit WBO 1992, het Formatiebesluit ISOVSO 1992 en het Besluit trekkende bevolking WBO inzake de invoering van het schoolprofielbudget, en tot wijziging van een aantal andere besluiten op basis van de Wet op het basisonderwijs, de Overgangswet WBO en de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, T. Netelenbos, van 18 november 1994, 94044496/2504, directie Wetgeving en Juridische Zaken;
Gelet op de artikelen 10, eerste lid, 51, tweede en derde lid, 77, derde lid, 90, 91, eerste lid, 96a, eerste lid, 96c, tweede lid, en 115, eerste en tweede lid, van de Wet op het basisonderwijs, artikel E 35, vierde lid, van de Overgangswet WBO en de artikelen 9, derde lid, 19a, eerste lid, 59, tweede en derde lid, 85, derde lid, 88j, 88n, eerste lid, 93a, eerste lid, en 93d, tweede lid, van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs;
Gezien het advies van de Onderwijsraad (advies van 12 augustus 1994, nr. OR 94000411/1P);
De Raad van State gehoord (advies van 6 februari 1995, nr. W05.94.0703);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, T. Netelenbos, van 21 maart 1995, nr. 95003912/2504, directie Wetgeving en Juridische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel II
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel III
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel IV
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel V
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel VI
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel VII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel VIII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel IX
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel X
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel XI
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel XII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel XIII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
1.
De artikelen I, V, VIII, onderdelen A, B en E tot en met M, en XIII treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, met dien verstande dat
a. artikel I, onderdeel I, en artikel VIII, onderdeel K, terugwerken tot en met 1 augustus 1993,
b. artikel I, onderdeel G, en artikel VIII, onderdeel I, terugwerken tot en met 1 maart 1994, en
2.
De artikelen II, III, IV, VI, VII, VIII, onderdelen C en D, IX, X, XI en XII treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Het koninklijk besluit voorziet in terugwerkende kracht
b. wat betreft artikel II, onderdeel B, artikel III, onderdeel C, artikel IV, onderdelen F, G, K, L, Q, R, Z, AA en BB, tot en met 1 augustus 1994.
Het koninklijk besluit wordt niet genomen voordat 30 dagen zijn verstreken nadat het onderhavige besluit is overgelegd aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal en gedurende die termijn niet door of namens de Kamer de wens wordt te kennen gegeven dat het in het onderhavige besluit geregelde onderwerp bij de wet wordt geregeld.
3.
De artikelen 3, onderdeel d , en 13 b van het Formatiebesluit WBO 1992 en de artikelen 3, onderdeel d , en 20 b van het Formatiebesluit ISOVSO 1992 zoals die golden voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit blijven van toepassing voor de berekening van of geschillen betreffende de formatie voor de schooljaren 1993-1994 en 1994-1995.
4.
De bepalingen van de titels D en E van het Besluit trekkende bevolking WBO die ingevolge dit besluit vervallen, blijven van toepassing voor berekeningen of geschillen over beschikkingen op basis van deze bepalingen, die betrekking hebben op de periode vóór 1 augustus 1994.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 23 maart 1995
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
Uitgegeven de twintigste april 1995
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Artikel IX
Artikel X
Artikel XI
Artikel XII
Artikel XIII
Artikel XIV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht