Besluit van 27 oktober 1999, houdende wijziging van onder meer het Formatiebesluit WPO, het Formatiebesluit WEC, het Besluit trekkende bevolking WPO en het Formatiebesluit W.V.O. (onder meer wijziging opslag i.v.m. herbezetting arbeidsduurverkorting en bevordering arbeidsparticipatie ouderen 1998)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, drs. K. Y. I. J. Adelmund, van 10 augustus 1999, nr. 1999/31485 (2547), directie Wetgeving en Juridische Zaken, mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;
Gelet op de artikelen 33, 69, 120, eerste en tweede lid, en 185 van de Wet op het primair onderwijs, de artikelen 33, 117, eerste en tweede lid, van de Wet op de expertisecentra en de artikelen 153 en 233, eerste en tweede lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs;
De Raad van State gehoord (advies van 3 september 1999, nr. W05.99.0438/III);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, drs. K.Y.I.J. Adelmund, van 21 oktober 1999, nr. 1999/39858 (2547), directie Wetgeving en Juridische Zaken, uitgebracht mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Formatiebesluit WPO.]
Artikel II
[Wijzigt het Besluit trekkende bevolking WPO.]
Artikel III
[Wijzigt het Formatiebesluit WEC.]
Artikel IV
[Wijzigt het Formatiebesluit W.V.O..]
Artikel V
[Wijzigt het Bekostigingsbesluit WPO.]
Artikel VI
[Wijzigt het tijdelijk Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid onderwijs- en onderzoekpersoneel.]
Artikel VII
[Wijzigt het Onderwijskundig besluit WEC.]
1.
De artikelen I, onderdelen A, C, D, E, F, G, H, I en J, II, III en IV zijn voor het eerst van toepassing voor de vaststelling van de formatie voor het schooljaar 1998–1999.
2.
Artikel V is voor het eerst van toepassing voor de berekening van de vergoeding voor de materiële voorzieningen ten behoeve van de instandhouding voor het jaar 1999.
1.
De artikelen I, onderdelen A, C, D, E, F, G, H, I en J, III, IV, VI, VII en VIII treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.
2.
Artikel I, onderdeel B, treedt in werking met ingang van 1 augustus 2000.
3.
De artikelen II en V treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Laatstbedoeld besluit wordt niet genomen voordat vier weken zijn verstreken nadat het onderhavige besluit is overgelegd aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal en gedurende die termijn niet door of namens de Tweede Kamer de wens wordt te kennen gegeven dat het in het onderhavige besluit geregelde onderwerp bij de wet wordt geregeld.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 27 oktober 1999
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Uitgegeven achttiende november 1999
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Artikel IX
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht