Besluit van 22 september 1997, houdende wijziging van het Inkomstenbesluit militairen en het Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Defensie van 14 juli 1997, nr. P/97004402;
Gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet en artikel 12 van de Militaire ambtenarenwet 1931;
De Raad van State gehoord (advies van 27 augustus 1997, nr. W07.97.0441);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Defensie van 15 september 1997, nr. P/97005853;
Hebben goedgevonden en verstaan:
ARTIKEL I
[Wijzigt het Inkomstenbesluit militairen.]
ARTIKEL II
[Wijzigt het Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie.]
1.
De functies die zijn ingedeeld in Hoofdgroep IV, niveaugroep IV a , schaal 6, respectievelijk niveaugroep IV b , schaal 7, van de bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie , zoals die bijlage luidde op de dag vóór die van inwerkingtreding van dit besluit, worden ingedeeld in Hoofdgroep III, niveaugroep III b , schaal 6, respectievelijk niveaugroep III c , schaal 7, van de ingevolge artikel II, onder A, derde lid, bij dit besluit behorende bijlage B.
2.
De functies die zijn ingedeeld in Hoofdgroep IV, niveaugroep IV c , schaal 8 tot en met niveaugroep IV g , schaal 12, van de bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie , zoals die bijlage luidde op de dag vóór die van inwerkingtreding van dit besluit, worden ingedeeld in onderscheidenlijk Hoofdgroep IV, niveaugroep IV a , schaal 8 tot en met niveaugroep IV e , schaal 12, van de ingevolge artikel II, onder A, derde lid, bij dit besluit behorende bijlage B.
3.
De functies die zijn ingedeeld in Hoofdgroep VI, niveaugroep VI b , schaal 16, van de bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie , zoals die bijlage luidde op de dag vóór die van inwerkingtreding van dit besluit, worden ingedeeld in Hoofdgroep VI, niveaugroep VI d , schaal 16, van de ingevolge artikel II, onder A, derde lid, bij dit besluit behorende bijlage B.
4.
De nadere indeling van de functies die zijn ingedeeld in hoofdgroep V, niveaugroep V d , schaal 13, niveaugroep V e , schaal 14, en in hoofdgroep VI, niveaugroep VI a , schaal 15 van de bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie , zoals die bijlage luidde op de dag vóór die van inwerkingtreding van dit besluit, vindt zo spoedig mogelijk plaats doch uiterlijk twee jaar na de inwerkingtreding van dit besluit.
1.
Dit besluit verplicht er niet toe voor de ambtenaar voor wie reeds een salarisschaal is vastgesteld, opnieuw een salarisschaal vast te stellen. Een voor de inwerkingtreding van dit besluit aangevangen procedure om te komen tot de vaststelling van de salarisschaal kan met inachtneming van de op de dag vóór die van inwerkingtreding van dit besluit geldende tekst van artikel 5 van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie worden voltooid.
2.
Voor zover toepassing van het op grond van artikel II gewijzigde artikel 5 van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie niet kan plaatsvinden met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit, zal dit plaatsvinden met ingang van een latere datum, doch uiterlijk twee jaar na die inwerkingtreding. Gedurende die periode kan de vaststelling van de salarisschaal nog plaatsvinden met inachtneming van de op de dag vóór die van de inwerkingtreding van dit besluit geldende tekst van artikel 5 van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie. Een gedurende die periode aangevangen procedure om te komen tot de vaststelling van de salarisschaal kan eveneens met inachtneming van de op de dag vóór die van de inwerkingtreding van dit besluit geldende tekst van artikel 5 van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie worden voltooid.
ARTIKEL V
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug voor wat betreft:
b. artikel I, onderdeel C, tot en met 1 april 1996;
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 22 september 1997
De Staatssecretaris van Defensie,
Uitgegeven eenentwintigste oktober 1997
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
ARTIKEL I
ARTIKEL II
ARTIKEL III
ARTIKEL IV
ARTIKEL V
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht