Besluit van 17 oktober 1997 tot wijziging van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer, in het bijzonder in verband met de besluitvorming ter zake van marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit, en enkele overige aanpassingen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 6 mei 1997, nr. MJZ 97100864, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;
Gelet op de artikelen 1.1, derde lid, 8.2, tweede lid, 8.3, tweede lid, 8.5 en 8.7, eerste lid, onder c , van de Wet milieubeheer;
De Raad van State gehoord (advies van 12 augustus 1997, nr. WO8.97.0261);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 14 oktober 1997, nr. MJZ 97560684, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;
Hebben goedgevonden en verstaan:
ARTIKEL I
[Wijzigt het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer.]
1.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst met uitzondering van artikel I, onderdeel M, dat in werking treedt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
2.
Indien de aanvraag tot het geven van een beschikking waarop dit besluit betrekking heeft, is ingediend voor het tijdstip waarop de betrokken bepaling in werking treedt, blijft, indien de beschikking op de aanvraag nog niet is gegeven, het tot dat tijdstip met betrekking tot zodanige beschikkingen geldende recht van toepassing tot het tijdstip waarop de beschikking onherroepelijk is geworden.
3.
Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing op een beschikking ten aanzien waarvan krachtens wettelijk voorschrift het voornemen tot het geven van een zodanige beschikking is bekend gemaakt aan degene tot wie de beschikking is gericht voor het tijdstip waarop de betrokken bepaling van dit besluit in werking treedt, en de beschikking op dat tijdstip nog niet is gegeven.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 17 oktober 1997
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Uitgegeven de vierde november 1997
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
ARTIKEL I
ARTIKEL II
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht