Let op. Deze wet is vervallen op 1 augustus 2006. U leest nu de tekst die gold op 31 juli 2006.

Wijzigingsbesluit Inrichtingsbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. (toetsen basisvorming)

Uitgebreide informatie
Besluit van 15 juni 1994, houdende wijziging van het Inrichtingsbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. in verband met nadere voorschriften voor de toetsen ter afsluiting van de basisvorming (toetsen basisvorming)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 15 maart 1994, nr. 94010508/3264, directie Wetgeving en Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;
Gelet op de artikelen 23 en 28 a , derde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs;
Gezien het advies van de Onderwijsraad (advies van 30 december 1993, nr. OR 93000366/S);
De Raad van State gehoord (advies van 20 mei 1994, nr. W05.94 0155);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 14 juni 1994, nr. 94028437/3264, directie Wetgeving en Juridische Zaken, uitgebracht mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
1.
Dit besluit treedt in werking met ingang van een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Laatstbedoeld besluit wordt niet genomen voordat vier weken zijn verstreken nadat het onderhavige besluit is voorgelegd aan de beide Kamers der Staten-Generaal en gedurende die termijn niet door of namens een van beide Kamers de wens wordt te kennen gegeven dat het in het besluit geregelde onderwerp bij de wet wordt geregeld.
2.
Artikel 20, zevende tot en met negende lid, van het Inrichtingsbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. zoals luidend ingevolge dit besluit, heeft voor de eerste maal betrekking op het schooljaar 1994-1995.
3.
In afwijking van artikel 20, derde lid, van het Inrichtingsbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. zoals luidend ingevolge dit besluit, deelt Onze Minister het bevoegd gezag in de maand september 1994 mede welke opgaven beschikbaar zullen worden gesteld voor het schooljaar 1994-1995.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 15 juni 1994
De Minister van Onderwijs en Wetenschappen,
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Uitgegeven de achtentwintigste juni 1994
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht