Besluit van 3 december 1997, houdende wijziging van enige besluiten in verband met het arbeidsvoorwaardenakkoord sector Defensie voor de periode van 1 april 1997 tot en met 31 mei 1999
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Defensie van 4 september 1997, nr. P97005778 ;
Gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet en artikel 12 van de Militaire ambtenarenwet 1931;
De Raad van State gehoord (advies van 13 november 1997, nr. W07.97.0578);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Defensie van 27 november 1997, nr. P/97008151;
Hebben goedgevonden en verstaan:
ARTIKEL I
[Wijzigt het Algemeen militair ambtenarenreglement.]
ARTIKEL II
[Wijzigt het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie.]
ARTIKEL III
[Wijzigt het Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie.]
ARTIKEL IV
[Wijzigt het Inkomstenbesluit militairen.]
ARTIKEL V
[Wijzigt het Werkloosheidsbesluit defensiepersoneel.]
ARTIKEL VI
[Wijzigt het Inkomstenbesluit militairen.]
ARTIKEL VII
[Wijzigt het Besluit uitvoering Algemene militaire pensioenwet.]
ARTIKEL VIII
[Wijzigt het Algemeen militair ambtenarenreglement.]
ARTIKEL IX
[Wijzigt het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie.]
ARTIKEL X
[Wijzigt het Inkomstenbesluit militairen.]
ARTIKEL XI
[Wijzigt het Inkomstenbesluit militairen.]
ARTIKEL XII
[Wijzigt het Algemeen militair ambtenarenreglement.]
ARTIKEL XIII
[Wijzigt het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie.]
ARTIKEL XIV
[Wijzigt het Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie.]
ARTIKEL XV
[Wijzigt het Inkomstenbesluit militairen.]
ARTIKEL XVI
[Wijzigt het Verplaatsingskostenbesluit militairen.]
ARTIKEL XVII
De militair die op 30 juni 1997 bij gebruikmaking van openbaar vervoer aanspraak had op een tegemoetkoming in de kosten van het reizen tussen zijn woning en zijn plaats van tewerkstelling, waarbij de afstand tussen die woning en die plaats van tewerkstelling werd gemeten langs de kortste gebruikelijke openbare weg, behoudt zijn aanspraak op de tegemoetkoming in die reiskosten, berekend met inachtneming van die afstand, indien hij met ingang van 1 juli 1997 als gevolg van de wijziging van artikel 1, onderdeel a, onder 1, van het Verplaatsingskostenbesluit militairen en de daaruit voortvloeiende andere wijze van afstandmeting aanspraak zou verkrijgen op een lagere tegemoetkoming. Die aanspraak duurt voort tot het moment waarop door een overplaatsing of een verhuizing de afstand tussen de woning en de plaats van tewerkstelling wijziging ondergaat.
ARTIKEL XVIII
[Wijzigt het Besluit dienstreizen defensie.]
ARTIKEL XIX
[Wijzigt het Algemeen militair ambtenarenreglement.]
ARTIKEL XX
[Wijzigt het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie.]
ARTIKEL XXI
[Wijzigt het Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie.]
ARTIKEL XXII
[Wijzigt het Inkomstenbesluit militairen.]
ARTIKEL XXIII
[Wijzigt het Inkomstenbesluit militairen.]
ARTIKEL XXIV
[Wijzigt het Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie.]
ARTIKEL XXV
[Wijzigt het Inkomstenbesluit militairen.]
ARTIKEL XXVI
[Wijzigt het Algemeen militair ambtenarenreglement.]
ARTIKEL XXVII
[Wijzigt het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie.]
ARTIKEL XXVIII
[Wijzigt het Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie.]
ARTIKEL XXIX
[Wijzigt de Premieregeling en aanvullende voorzieningen beroepsmilitairen van de krijgsmacht.]
ARTIKEL XXX
[Wijzigt het Inkomstenbesluit militairen.]
ARTIKEL XXXI
Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:
a. militair:
de militaire ambtenaar in de zin van artikel 1 van de Militaire Ambtenarenwet 1931 die is aangesteld bij het beroepspersoneel, alsmede de geestelijk verzorger die in burgerlijke openbare dienst is aangesteld om bij de krijgsmacht doorlopend werkzaam te zijn.
b. betrokkene:
1. de militair met een lagere rang dan vice-admiraal of luitenant-generaal die op 1 december 1997 in werkelijke dienst is;
2. de burgerlijke ambtenaar defensie die aanspraak heeft op een salaris volgens bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie en die op 1 december 1997 in dienst van het Ministerie van Defensie is;
3. de burgerlijke ambtenaar defensie, bedoeld in artikel 1, derde lid, van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie die op 1 december 1997 in dienst van het Ministerie van Defensie is;
4. de gewezen militair met een lagere rang dan vice-admiraal of luitenant-generaal die op 1 december 1997 in het genot is van wachtgeld als bedoeld in artikel 22 van het Werkloosheidsbesluit defensiepersoneel, dan wel van een uitkering op grond van de Uitkeringswet gewezen militairen geniet;
5. de gewezen burgerlijke ambtenaar defensie die aanspraak had op salaris volgens bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie en die op 1 december 1997 in het genot is van wachtgeld als bedoeld in artikel 22 van het Werkloosheidsbesluit defensiepersoneel, dan wel van een uitkering op grond van het Besluit uitkering wegens functioneel leeftijdsontslag burgerlijke ambtenaren defensie .
c. berekeningsbasis:
1. de over de maand december 1997 genoten bezoldiging volgens hetgeen daaronder wordt verstaan in het Inkomstenbesluit militairen ;
2. het over de maand december 1997 genoten salaris volgens hetgeen daaronder wordt verstaan in het Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie ;
3. het wachtgeld of de uitkering welke over de maand december 1997 op grond van een van de onder b, onderdelen 4 en 5, genoemde besluiten is genoten na toepassing van de bij of krachtens die besluiten geldende vermindering wegens inkomsten uit of in verband met arbeid of bedrijf.
A. Aan de betrokkene, bedoeld in artikel XXXI, onder b, onderdelen 1 tot en met 3, wordt in de maand december 1997 een eenmalige uitkering verstrekt ter grootte van 6,48% van de voor hem geldende berekeningsbasis.
B. Aan de betrokkene, bedoeld in artikel XXXI, onder b, onderdelen 4 en 5, wordt in de maand december 1997 een eenmalige uitkering verstrekt ter grootte van 6% van de voor hem geldende berekeningsbasis.
C. De eenmalige uitkering als bedoeld onder A en B, heeft geen algemeen karakter en wordt niet gerekend tot de bezoldiging of het salaris in de zin van de bezoldigingsvoorschriften. De eenmalige uitkering maakt evenmin deel uit van de bij het vaststellen van de pensioengrondslag, bedoeld in artikel C1 van de Algemeen militaire pensioenwet, in beschouwing te nemen inkomsten en emolumenten, waarop de gewezen militair aanspraak had of zou hebben gehad.
ARTIKEL XXXIII
Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:
a. militair:
de militaire ambtenaar in de zin van artikel 1 van de Militaire Ambtenarenwet 1931 die is aangesteld bij het beroepspersoneel, alsmede de geestelijk verzorger die in burgerlijke openbare dienst is aangesteld om bij de krijgsmacht doorlopend werkzaam te zijn.
b. betrokkene:
1. de militair met een lagere rang dan vice-admiraal of luitenant-generaal die op 1 december 1998 in werkelijke dienst is;
2. de burgerlijke ambtenaar defensie die aanspraak heeft op een salaris volgens bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie en die op 1 december 1998 in dienst van het Ministerie van Defensie is;
3. de burgerlijke ambtenaar defensie, bedoeld in artikel 1, derde lid, van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie die op 1 december 1998 in dienst van het Ministerie van Defensie is;
4. de gewezen militair met een lagere rang dan vice-admiraal of luitenant-generaal die op 1 december 1998 in het genot is van wachtgeld als bedoeld in artikel 22 van het Werkloosheidsbesluit defensiepersoneel, dan wel van een uitkering op grond van de Uitkeringswet gewezen militairen geniet;
5. de gewezen burgerlijke ambtenaar defensie die aanspraak had op salaris volgens bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie en die op 1 december 1998 in het genot is van wachtgeld als bedoeld in artikel 22 van het Werkloosheidsbesluit defensiepersoneel, dan wel van een uitkering op grond van het Besluit uitkering wegens functioneel leeftijdsontslag burgerlijke ambtenaren defensie .
c. berekeningsbasis:
1. de over de maand december 1998 genoten bezoldiging volgens hetgeen daaronder wordt verstaan in het Inkomstenbesluit militairen ;
2. het over de maand december 1998 genoten salaris volgens hetgeen daaronder wordt verstaan in het Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie ;
3. het wachtgeld of de uitkering welke over de maand december 1998 op grond van een van de onder b, onderdelen 4 en 5, genoemde besluiten is genoten na toepassing van de bij of krachtens die besluiten geldende vermindering wegens inkomsten uit of in verband met arbeid of bedrijf.
A. Aan de betrokkene, bedoeld in artikel XXXIII, onder b, onderdelen 1 tot en met 3, wordt in de maand december 1998 een eenmalige uitkering verstrekt ter grootte van 6,48% van de voor hem geldende berekeningsbasis.
B. Aan de betrokkene, bedoeld in artikel XXXIII, onder b, onderdelen 4 en 5, wordt in de maand december 1998 een eenmalige uitkering verstrekt ter grootte van 6% van de voor hem geldende berekeningsbasis.
C. De eenmalige uitkering, als bedoeld onder A en B, heeft geen algemeen karakter en wordt niet gerekend tot de bezoldiging of het salaris in de zin van de bezoldigingsvoorschriften. De eenmalige uitkering maakt evenmin deel uit van de bij het vaststellen van de pensioengrondslag, bedoeld in artikel C1 van de Algemeen militaire pensioenwet, in beschouwing te nemen inkomsten en emolumenten, waarop de gewezen militair aanspraak had of zou hebben gehad.
ARTIKEL XXXV
Het koninklijk besluit van 9 september 1960, nummer 85, inzake tijdelijke plaatsing in een standplaats gelegen buiten Nederland, wordt ingetrokken.
ARTIKEL XXXVI
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, met uitzondering van:
a. hoofdstuk 7, dat in werking treedt met ingang van 1 januari 1998;
b. hoofdstuk 8 dat in werking treedt met ingang van 1 april 1998;
c. hoofdstuk 9 dat in werking treedt met ingang van 1 juli 1998;
d. hoofdstuk 10 dat in werking treedt met ingang van 1 september 1998;
e. hoofdstuk 11, artikel XXVI, onderdelen A tot en met C, die in werking treden op een bij koninklijk besluit nader te bepalen tijdstip op of na de datum waarop het Besluit tot vervanging van de Regeling ziektekostenvoorziening overheidspersoneel door sectorale regelingen in werking treedt,
en met dien verstande dat:
f. hoofdstuk 1 terug werkt tot en met 1 juli 1996;
g. hoofdstuk 2 terug werkt tot en met 1 januari 1997;
h. hoofdstuk 3 terug werkt tot en met 1 april 1997;
i. hoofdstuk 4 terug werkt tot en met 1 mei 1997;
j. hoofdstuk 5 terug werkt tot en met 1 juli 1997;
k. hoofdstuk 6 terug werkt tot en met 1 november 1997.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 3 december 1997
De Staatssecretaris van Defensie,
Uitgegeven drie├źntwintigste december 1997
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
+ HOOFDSTUK 1. WIJZIGING VAN ENIGE BESLUITEN MET INGANG VAN 1 JULI 1996
+ HOOFDSTUK 2. WIJZIGING VAN ENIGE BESLUITEN MET INGANG VAN 1 JANUARI 1997
+ HOOFDSTUK 3. WIJZIGING VAN ENIGE BESLUITEN MET INGANG VAN 1 APRIL 1997
+ HOOFDSTUK 4. WIJZIGING VAN HET INKOMSTENBESLUIT MILITAIREN MET INGANG VAN 1 MEI 1997
+ HOOFDSTUK 5. WIJZIGING VAN ENIGE BESLUITEN MET INGANG VAN 1 JULI 1997
+ HOOFDSTUK 6. WIJZIGING VAN HET BESLUIT DIENSTREIZEN DEFENSIE MET INGANG VAN 1 NOVEMBER 1997
+ HOOFDSTUK 7. WIJZIGING VAN ENIGE BESLUITEN MET INGANG VAN 1 JANUARI 1998
+ HOOFDSTUK 8. WIJZIGING VAN ENIGE BESLUITEN MET INGANG VAN 1 APRIL 1998
+ HOOFDSTUK 9. WIJZIGING VAN HET INKOMSTENBESLUIT MILITAIREN MET INGANG VAN 1 JULI 1998
+ HOOFDSTUK 10. WIJZIGING VAN ENIGE BESLUITEN MET INGANG VAN 1 SEPTEMBER 1998
+ HOOFDSTUK 11. OVERIGE WIJZIGINGEN
+ HOOFDSTUK 12. TOEKENNING VAN EEN EENMALIGE UITKERING IN 1997 AAN HET DEFENSIEPERSONEEL
+ HOOFDSTUK 13. TOEKENNING VAN EEN EENMALIGE UITKERING IN 1998 AAN HET DEFENSIEPERSONEEL
+ HOOFDSTUK 14. INTREKKING KONINKLIJK BESLUIT EN SLOTBEPALING
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht