Besluit van 25 januari 2006, houdende wijziging van het Kadasterbesluit, de Maatregel teboekgestelde schepen 1992, de Maatregel te boek gestelde luchtvaartuigen 1996 en het Arbeidstijdenbesluit vervoer (wijziging in verband met de inwerkingtreding van de Herzieningswet Kadasterwet I en enige andere wetten, alsmede in verband met de kadastrale aanduiding van kabelnetten)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 13 juli 2005, nr. MJZ2005163368, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, gedaan in overeenstemming met Onze Ministers van Justitie, van Verkeer en Waterstaat en van Financiën;
Gelet op de artikelen 2, 10, 45, eerste lid, 56, 57, derde lid, 59, tweede lid, 73, eerste lid, 87, vierde lid, 89, tweede lid, 94, vierde lid, 96, tweede lid, en 105, eerste lid en tweede lid, tweede zin, van de Kadasterwet, en de artikelen 231, 841, 1303, eerste lid, onderdeel b, en 1321 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek;
De Raad van State gehoord (advies van 23 september 2005, nr. W08.05.0355/V);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 20 januari 2006, nr. DJZ2006226190, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, uitgebracht in overeenstemming met Onze Ministers van Justitie, van Verkeer en Waterstaat en van Financiën;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Kadasterbesluit.]
Artikel II
[Wijzigt de Maatregel teboekgestelde schepen 1992.]
Artikel III
[Wijzigt de Maatregel te boek gestelde luchtvaartuigen 1996.]
Artikel IV
[Wijzigt het Arbeidstijdenbesluit vervoer.]
Artikel V
[Wijzigt het Kadasterbesluit.]
Artikel VI
[Wijzigt dit besluit.]
Artikel VII
Indien een kabelnet voor de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel B, van dit besluit reeds is ingeschreven onder vermelding van de kadastrale aanduiding van de onroerende zaken waarin dit kabelnet gelegen is, vervangt de bewaarder deze kadastrale aanduiding door een kadastrale aanduiding als bedoeld in artikel 2, vijfde lid, van het Kadasterbesluit, zoals dat artikellid komt te luiden na de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel B, van dit besluit.
Artikel VIII
Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 25 januari 2006
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Uitgegeven de zestiende februari 2006
De Minister van Justitie
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht