Besluit van 19 februari 2005, houdende wijziging van het Kentekenreglement en het Reglement rijbewijzen in verband met de bescherming van persoonsgegevens en enige andere wijzigingen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 21?december 2004, nr. HDJZ/AWW/2004-3025, Hoofddirectie Juridische Zaken;
Gelet op de artikelen 38, eerste lid, 42, vijfde lid, 43, tweede lid, 44, eerste en vijfde lid, 126, vijfde lid, 127, tweede lid, 128, eerste lid, en 142, derde lid, van de Wegenverkeerswet 1994;
De Raad van State gehoord (advies van 6 januari 2005, nr. W09.04.0618/V);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 8 februari 2005, nr. HDJZ/AWW/2005-188, Hoofddirectie Juridische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Kentekenreglement.]
Artikel II
[Wijzigt het Reglement rijbewijzen.]
Artikel III
De artikelen 14 en 15 van het Kentekenreglement zoals deze luidden voor het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit blijven ten aanzien van organisaties die de belangen van de automobielbranche behartigen als bedoeld in artikel 9, onderdeel d, van dat reglement en die voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit als zodanig zijn aangewezen, van toepassing tot 1 maart 2007. Ten aanzien van gegevens die voor 1 maart 2007 zijn verstrekt blijft het gebruik ten behoeve van de op het tijdstip van de verstrekking toegestane doeleinden toegestaan.
Artikel IV
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 19 februari 2005
De Minister van Verkeer en Waterstaat ,
Uitgegeven de tiende maart 2005
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht