Let op. Deze wet is vervallen op 1 mei 2009. U leest nu de tekst die gold op 30 april 2009.

Wijzigingsbesluit Kentekenreglement, enz. (invoering kentekenregistratiesysteem voor bromfietsen)

Uitgebreide informatie
Besluit van 23 juli 2005 tot wijziging van het Kentekenreglement, het Voertuigreglement en het RVV 1990 in verband met de invoering van een kentekenregistratiesysteem voor bromfietsen en tot wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 in verband met het herstellen van enkele omissies
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 25 april 2005, nr. HDJZ/AWW/2005-1075, Hoofddirectie Juridische Zaken;
Gelet op de artikelen 26, 36, eerste lid, 37, derde lid en zesde lid, 38, 48, derde lid, 50, tweede lid, 56, 58, tweede lid, onder f, 62, tweede lid, 71 en 73, tweede lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994, artikel V, tweede lid, van de wet van 29 maart 1996 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994, houdende regeling van de verzelfstandiging van de Rijksdienst voor het Wegverkeer alsmede vaststelling van overgangsbepalingen in verband daarmee (Stb. 257), artikel IV, twaalfde lid, van de wet van 12 mei 2005 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en enkele andere wetten in verband met de invoering van een kentekenregistratiesysteem voor bromfietsen alsmede vaststelling van overgangsbepalingen in verband daarmee (Stb. 281) alsmede artikel 104, onderdeel c, van de Wet personenvervoer 2000;
De Raad van State gehoord (advies van 1 juli 2005, nr. W09.05.0172/V);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 8 juli 2005, nr. HDJZ/AWW/2005-1570, Hoofddirectie Juridische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Kentekenreglement.]
Artikel II
[Wijzigt het Voertuigreglement.]
Artikel III
[Wijzigt het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV 1990).]
Artikel IV
[Wijzigt het Besluit personenvervoer 2000.]
Artikel V
Kentekens bevattende de lettergroep BO en twee groepen van twee cijfers, afgegeven voor de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel C, van dit besluit zijn ongeldig.
a. op het moment dat voor de betrokken bromfiets een kentekenbewijs is afgegeven op grond van artikel IV van die wet, of
b. indien op het tijdstip waarop artikel IV van die wet vervalt voor de betrokken bromfiets nog geen kentekenbewijs is afgegeven op grond van dat artikel.
Artikel VII
De artikelen 1.1, onderdeel m, 5.1.4, 5.6.1, 5.6.8, 5.6.11, vierde en vijfde lid, van het Voertuigreglement en artikel 1, onderdelen i en af, van het RVV 1990 zoals deze luidden voor het tijdstip van de inwerkingtreding van de artikelen II en III van dit besluit blijven van kracht:
a. voor wat betreft een bromfiets die op dat tijdstip reeds in het verkeer is gebracht tot voor de betrokken bromfiets een kentekenbewijs is afgegeven op grond van artikel IV van de wet van 12 mei 2005 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en enkele andere wetten in verband met de invoering van een kentekenregistratiesysteem voor bromfietsen alsmede vaststelling van overgangsbepalingen in verband daarmee (Stb. 281), of, indien dat later is,
b. tot het tijdstip waarop artikel IV van die wet vervalt.
Artikel VIII
Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de wet van 12 mei 2005 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en enkele andere wetten in verband met de invoering van een kentekenregistratiesysteem voor bromfietsen alsmede vaststelling van overgangsbepalingen in verband daarmee (Stb. 281) in werking treedt.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
Tavarnelle, 23 juli 2005
De Minister van Verkeer en Waterstaat a.i. ,
Uitgegeven de achttiende augustus 2005
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht