Let op. Deze wet is vervallen op 1 oktober 2010. U leest nu de tekst die gold op 30 september 2010.

Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit adspirant-beroepsbrandweerofficieren, enz.

Uitgebreide informatie
Besluit van 16 december 1993, houdende wijziging van het Rechtspositiebesluit adspirant-beroepsbrandweerofficieren in verband met de herstructurering van de opleiding en de vorming van beroepsbrandweerofficieren, alsmede wijziging van het Besluit rijksexamen brandweeropleidingen in verband met de invoeging van de opleiding instructeur
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 17 september 1993, nr. EB93/2202, directoraat-generaal voor Openbare Orde en Veiligheid, directie Brandweer;
Gelet op artikel 125, eerste lid, van de Ambtenarenwet 1929 en artikel 15 van de Brandweerwet 1985;
Gezien het advies van het curatorium Rijksbrandweeracademie van 29 juni 1993, nr. CRBA93/U5;
De Raad van State gehoord (advies van 15 november 1993, nr. W04.93.0637);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 7 december 1993, nr. EB93/2864, directoraat-generaal voor Openbare Orde en Veiligheid, directie Brandweer en Rampenbestrijding;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel II
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
1.
Op de adspirant-beroepsbrandweerofficieren die voor 1 november 1993 zijn aangevangen met de studie, blijven de artikelen 1, onderdeel e , en 8 van het Rechtspositiebesluit adspirant-beroepsbrandweerofficieren van toepassing zoals deze luidden voor 1 november 1993.
2.
De artikelen 2 tot en met 9 van het Rechtspositiebesluit adspirant-beroepsbrandweerofficieren zijn niet van toepassing op de adspirant-beroepsbrandweerofficieren die voor 1 januari 1995 zijn aangevangen met de studie en bij aanvang van de studie elders in dienst zijn op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht.
Artikel IV
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt voor zover het:
a. de artikelen I en III betreft, terug tot en met 1 november 1993;
b. het artikel II betreft, terug tot en met 1 augustus 1993.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 16 december 1993
De Minister van Binnenlandse Zaken,
Uitgegeven de dertigste december 1993
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht