Besluit van 28 augustus 2000, houdende wijziging van het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel vanwege onder meer aanpassing van het ouderschapsverlof en regeling van een toelage voor de schoolleiding in het basisonderwijs
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, van 26 mei 2000, nr. WJZ/2000/20520 (2909), directie Wetgeving en Juridische Zaken;
Gelet op artikel 33, tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs, artikel 33, tweede lid, van de Wet op de expertisecentra en artikel 153, tweede lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs;
De Raad van State gehoord (advies van 13 juli 2000, nr. W05.00.0214/III);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, van 22 augustus 2000, nr. 2000/31436 (2909), directie Wetgeving en Juridische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel.]
Artikel II
Artikel I-C39 van het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel zoals dat door dit besluit komt te luiden, is van toepassing op een betrokkene aan wie ouderschapsverlof werd toegekend op grond van Artikel I-C39 van het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel zoals dat voor de inwerkingtreding van dit besluit luidde, voor het meerdere van de aanspraken die door eerstbedoeld artikel I-C39 ontstaan, mits wordt voldaan aan alle voorwaarden die ter zake van het recht op verlof in eerstbedoeld artikel I-C39 worden gesteld.
Artikel III
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, met dien verstande dat artikel I, voor zover het betreft onderdeel C terugwerkt tot en met 1 augustus 1998, en voor zover het betreft de onderdelen A, D, E en F, terugwerkt tot en met 1 januari 2000.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 28 augustus 2000
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
Uitgegeven negentiende september 2000
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht