Besluit van 17 oktober 1991, houdende wijziging van het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel (Stb. 1985, 110) (wijziging schaalstructuur en algemene loonmaatregel per 1 april 1990)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 5 juni 1991, nr. 91043986, directie Arbeidsvoorwaardenbeleid, gedaan mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;
Gelet op artikel 20, tweede lid van de Wet op het basisonderwijs (Stb. 1986, 256);
artikel 28, tweede lid, van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs (Stb. 1987, 614);
artikel 39 van de Wet op het voortgezet onderwijs (Stb. 1986, 552);
artikel 23, tweede lid, van de Wet op het leerlingwezen (Stb. 1966, 215);
artikel 55, tweede lid, van de Wet op het hoger beroepsonderwijs (Stb. 1986, 289);
artikel 58 van de Wet op de onderwijsverzorging (Stb. 1986, 635);
artikel 4 van de Experimentenwet onderwijs (Stb. 1970, 370);
artikel 9 van de Kaderwet volwasseneneducatie (Stb. 1985, 532);
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
A.
De bedragen voor het overgangsrecht van jeugdigen, als bedoeld in artikel II van het koninklijk besluit van 22 november 1988 (Stb. 548) worden gewijzigd als aangegeven in appendix X.
B.
Voor de belanghebbende als bedoeld in artikel I-A1, onder e, van het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel , wiens salaris op 31 maart 1990 wordt vastgesteld volgens schaal 17, salarisnummer 7 of hoger, of schaal 18, salarisnummer 4 of hoger, wordt het salarisnummer met ingang van 1 april 1990 bepaald als daarnaast is aangegeven in onderstaand schema.
C.
Indien in de bezoldiging van de belanghebbende die in het genot is van een uitkering op grond van hoofdstuk I-H van het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel , anders dan ten gevolge van periodieke verhoging van het salaris, wijziging zou zijn gekomen wanneer hij op die bezoldiging in dienst zou zijn gebleven, wordt vanaf 1 april 1990 het aldus gewijzigde bedrag als bezoldiging in aanmerking genomen.
1.
In dit artikel wordt verstaan onder:
a. Rechtspositiebesluit: het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel ;
b. belanghebbende: de belanghebbende bedoeld in artikel I-A1, onder e, van het Rechtspositiebesluit;
c. peilmaand: de maand april 1990;
d. uitkering: een uitkering ineens van f 250,-.
2.
Aan de belanghebbende die in de peilmaand in een normbetrekking is benoemd, wordt een uitkering ten bedrage van f 250,- toegekend.
3.
Aan de belanghebbende, wiens salaris over de peilmaand wordt berekend met toepassing van artikel I-P15 van het Rechtspositiebesluit, wordt een uitkering toegekend waarbij het bedrag van de uitkering wordt berekend aan de hand van dezelfde bepalingen van genoemd artikel.
4.
De uitkering, bedoeld in het tweede en derde lid, bedraagt voor de belanghebbende bij dezelfde instelling tezamen ten hoogste f 250,-.
5.
Indien voor de belanghebbende artikel I-P22 van het Rechtspositiebesluit op zijn bezoldiging wordt toegepast, geschiedt de anticumulatie eveneens ten aanzien van de uitkering, bedoeld in het tweede tot en met vierde lid.
6.
Degene die na ontslag uit hoofde van ziekte op grond van artikel I-E19 van het Rechtspositiebesluit nog aanspraak heeft op salaris wordt voor de toepassing van dit artikel geacht in dienst te zijn, met dien verstande dat op de hem toe te kennen uitkering in mindering wordt gebracht hetgeen hem als uitkering is toegekend bij de ontslaguitkering die hem na het ontslag is toegekend dan wel de uitkering die door het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds bij zijn pensioen is toegekend.
7.
De belanghebbende die op grond van enige bepaling in het Rechtspositiebesluit of een andere regeling slechts een gedeelte van zijn bezoldiging over de peilmaand geniet, ontvangt een overeenkomstige uitkering naar rato van het behoud van zijn salaris, behoudens het bepaalde in het achtste lid.
8.
De belanghebbende die wegens wettelijke verplichting voor eerste oefening als militair in werkelijke dienst is en een aan zijn functie verbonden bezoldiging geniet tot een bedrag dat gelijk is aan het op hem te verhalen gedeelte van de pensioenbijdrage, komt niet in aanmerking voor de uitkering. De belanghebbende die wegens herhalingsoefening als militair in werkelijke dienst is, wordt voor de toepassing van dit artikel geacht zijn betrekking normaal te vervullen.
9.
Aan de belanghebbende die over de peilmaand een ontslaguitkering als bedoeld in hoofdstuk I-H van het Rechtspositiebesluit geniet, wordt een uitkering toegekend, naar rato van de deeltijdfactor die aan de laatstelijk genoten bezoldiging ten grondslag ligt, vermenigvuldigd met het uitkeringspercentage dat voor zijn ontslaguitkering in de peilmaand van toepassing is. De artikelen I-H15 en I-H16 van het Rechtspositiebesluit zijn van overeenkomstige toepassing.
10.
De uitkering, bedoeld in dit artikel, wordt aangemerkt als ambtelijk inkomen in de zin van de Algemene burgerlijke pensioenwet. De uitkering blijft buiten beschouwing bij de toepassing van de hoofdstukken I-E, I-F, I-H, I-J, I-K, I-L en I-P van het Rechtspositiebesluit. De uitkering dient te worden aangemerkt als laatstelijk genoten bezoldiging in de zin van de Non-activiteitswet.
Artikel IV [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen datum en werkt terug tot en met 1 april 1990.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de bijbehorende nota van toelichting in het Staasblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State en aan de Algemene Rekenkamer.
’s-Gravenhage>, 17 oktober 1991
De minister van Onderwijs en Wetenschappen,
De minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Uitgegeven de negentiende november 1991
De minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht