Let op. Deze wet is vervallen op 25 februari 2005. U leest nu de tekst die gold op 24 februari 2005.

Wijzigingsbesluit Registratiebesluit vissersvaartuigen 1964

Uitgebreide informatie
Besluit van 27 januari 1994, houdende wijziging van het Registratiebesluit vissersvaartuigen 1964
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 30 augustus 1993, no. J 9312898, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;
Gelet op verordening (EEG) nr. 163/89 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 24 januari 1989 betreffende het gegevensbestand inzake de vissersvaartuigen van de Gemeenschap ( PbEG L 20);
Gelet op artikel 3 van de Visserijwet 1963;
Gezien het advies van het Produktschap voor Vis en Visprodukten en het advies van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten;
De Raad van State gehoord (advies van 22 december 1993, no. W11.93.0602);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 19 januari 1994, no. J 94222, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel II
In afwijking van het eerste en tweede lid van artikel 6 b worden de verklaringen in het kalenderjaar 1994 voor 1 april ingediend.
Artikel III
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 27 januari 1994
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Uitgegeven de achtste februari 1994
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht