Besluit van 10 december 1991, houdende wijziging van het Reglement kentekenregistratie (Stb. 1974, 547)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 12 juli 1991, nr. RV 96439, Hoofddirectie van de Waterstaat, Hoofdafdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken;
Gelet op de artikelen 9, eerste lid, onder 1e, 2e en 2e bis , 13, tweede lid, 15 en 20, eerste lid, van de Wegenverkeerswet ( Stb. 1935, 554);
De Raad van State gehoord (advies van 12 november 1991, nr. W09.91-0397);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 2 december 1991, nr. RV 109624, Hoofddirectie van de Waterstaat, Hoofdafdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
1.
Op aanvragen van kentekenbewijzen, gedaan voor 1 januari 1992, blijft het terzake bepaalde bij of krachtens het Reglement kentekenregistratie , zoals dit luidde voor 1 januari 1992, van toepassing.
2.
Kentekenbewijzen die voor 1 januari 1992 zijn afgegeven ter zake van de opgave van een kenteken met de lettercombinatie CDA, worden vervangen door kentekenbewijzen die zijn afgegeven ter zake van de opgave van een kenteken met de lettercombinatie CD.
Eerstbedoelde kentekenbewijzen verliezen door de vervanging hun geldigheid en dienen te worden ingeleverd bij de Directeur.
3.
Voor 1 mei 1992 aan een bedrijf afgegeven bijzondere kentekenbewijzen, bijzondere registratiebewijzen en formulieren als bedoeld in artikel 24 van het Reglement kentekenregistratie, zoals dit luidde voor 1 mei 1992, worden beschouwd als te zijn afgegeven op grond van het bepaalde in de artikelen 24 en 24 a van het Reglement kentekenregistratie, zoals dit met ingang van 1 mei 1992 luidt.
4.
Onverminderd het bepaalde onder 2 blijft het bepaalde bij of krachtens het Reglement kentekenregistratie , zoals dit luidde voor 1 mei 1992, van toepassing op voor 1 mei 1992 gedane aanvragen van bijzondere kentekenbewijzen, bijzondere registratiebewijzen en formulieren als bedoeld in artikel 24 van het Reglement kentekenregistratie, zoals dit luidde voor 1 mei 1992.
Artikel III
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1992, met uitzondering van artikel I, onderdeel A, onder 3 en 4, en onderdelen E, H, J, onder 2 voor wat betreft artikel 17, onderdeel d, K, onder 2 voor wat betreft artikel 20, onderdeel k, M en N, welke onderdelen met ingang van 1 mei 1992 in werking treden.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.
's-Gravenhage, 10 december 1991
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Uitgegeven de vierentwintigste december 1991
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II. Overgangsbepalingen
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht