Besluit van 7 augustus 2006, houdende wijziging van het Reglement rijbewijzen en het Besluit rijonderricht motorrijtuigen in verband met de invoering van een bromfietsrijbewijs
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 27 juni 2006, nr. HDJZ/AWW/2006-953, Hoofddirectie Juridische Zaken;
Gelet op de artikelen 110, tweede lid, 111, eerste lid, 113, eerste lid, 116, eerste lid, 118, tweede en derde lid, 119, eerste lid, en 120, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994, en de artikelen 9 en 10 van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993;
De Raad van State gehoord (advies van 26 juli 2006, no. W09.06.0239/V);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 1 augustus 2006, nr. HDJZ/AWW/2006-1195, Hoofddirectie Juridische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Reglement rijbewijzen.]
Artikel II
[Wijzigt het Besluit rijonderricht motorrijtuigen.]
Artikel III
Indien de aanvrager bij de aanvraag beschikt over een geldig bromfietscertificaat en de aanvraag betrekking heeft op de eerste afgifte van een rijbewijs dat geldig is voor het besturen van bromfietsen, wordt, behoudens de in artikel 33 van het Reglement rijbewijzen genoemde bescheiden, bij de aanvraag tevens dat bromfietscertificaat overgelegd.
Artikel IV
[Wijzigt dit besluit.]
Artikel V
[Wijzigt het Wijzigingsbesluit Reglement rijbewijzen, enz. (Stb. 2004/483).]
1.
De artikelen I, onderdelen A tot en met R en T, en II tot en met V treden in werking op het tijdstip waarop de wet van 28 juni 2006 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de invoering van een bromfietsrijbewijs (Stb. 322) in werking treedt.
2.
Artikel I, onderdeel S, treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 7 augustus 2006
De Minister van Verkeer en Waterstaat ,
Uitgegeven de negenentwintigste augustus 2006
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht