Besluit van 17 juni 2008, houdende wijziging van het Reglement rijbewijzen en enige andere besluiten in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2003/59/EG (vakbekwaamheid bestuurders)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 14 maart 2008, nr. HDJZ/AWW/2008-298, Hoofddirectie Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
Gelet op richtlijn nr. 2003/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Gemeenschap van 15 juli 2003 (PbEU L 226) betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen, tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad en Richtlijn 91/439/EEG van de Raad en tot intrekking van Richtlijn 76/914/EEG van de Raad en de artikelen 111, eerste lid, onderdeel b, 151d, 151e, eerste lid, 151f, derde lid, 151g, vijfde en zesde lid, van de Wegenverkeerswet 1994, artikel 9, tweede lid, van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 en artikel 5:12, tweede lid, van de Arbeidstijdenwet;
De Raad van State gehoord (advies van 25 april 2008, nr. W09.08.0095/IV);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 12 juni 2008, nr. CEND/HDJZ-2008/688 sector AWW, Hoofddirectie Juridische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Reglement rijbewijzen.]
Artikel II
[Wijzigt het Besluit rijonderricht motorrijtuigen.]
1.
In afwijking van artikel 48c van het Reglement rijbewijzen wordt voor bestuurders als bedoeld in artikel 156q, eerste lid, onder a, van het Reglement rijbewijzen die de nascholing hebben afgerond vóór 10 september 2015 als einddatum van het op het af te geven rijbewijs te vermelden getuigschrift van nascholing 10 september 2020 vermeld.
2.
In afwijking van artikel 48c van het Reglement rijbewijzen wordt voor bestuurders als bedoeld in artikel 156q, eerste lid, onder b, van het Reglement rijbewijzen die de nascholing hebben afgerond vóór 10 september 2016 als einddatum van het op het af te geven rijbewijs te vermelden getuigschrift van nascholing 10 september 2021 vermeld.
Artikel IV
In afwijking van artikel 100, derde lid, eerste volzin, van het Reglement rijbewijzen mag een aanvrager van een rijbewijs dat geldig is voor een of meer van de rijbewijscategorieën C, C1, D, D1, E bij C, E bij C1, E bij D of E bij D1 tot 10 september 2016 een niet langer dan twee jaren voor de aanvraag getekend geneeskundig verslag volgens het door het CBR vastgesteld model overleggen.
Artikel V
[Wijzigt het Arbeidstijdenbesluit vervoer.]
Artikel VI
Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 17 juni 2008
De Minister van Verkeer en Waterstaat ,
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ,
Uitgegeven de achtste juli 2008
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht