Besluit van 27 augustus 2003, houdende wijziging van het Reglement rijbewijzen ter implementatie van richtlijn nr. 2000/56/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 14 september 2000 tot wijziging van richtlijn nr. 91/439/EEG van de Raad betreffende het rijbewijs (PbEG L 237)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 4 juli 2003, nr. HDJZ/AWW/2003–1447, Hoofddirectie Juridische Zaken;
Gelet op richtlijn nr. 2000/56/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 14 september 2000 tot wijziging van richtlijn 91/439/EEG van de Raad betreffende het rijbewijs (PbEG L 237) en op artikel 111, eerste lid, onderdeel b, van de Wegenverkeerswet 1994;
De Raad van State gehoord (advies van 4 augustus 2003, nr. W09.03.0295/V;
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 26 augustus 2003, nr. HDJZ/AWW/2003-1854, Hoofddirectie Juridische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[ Wijzigt het Reglement rijbewijzen. ]
Artikel II
[Wijzigt het Reglement rijbewijzen. ]
Artikel III
Ten aanzien van voertuigen onderscheidenlijk combinaties van voertuigen, vóór de datum van inwerkingtreding van artikel I, onderdelen H tot en met K, van dit besluit in gebruik als examenvoertuig onderscheidenlijk als examencombinatie voor het praktijkexamen voor de rijbewijscategorieën C, E bij C, D en E bij D blijven de artikelen 73, 74, 76 en 77 van het Reglement rijbewijzen zoals die artikelen luidden vóór de datum van inwerkingtreding van artikel I, onderdelen H tot en met K, van dit besluit, van kracht tot 30 september 2013.
Artikel IV
A. De artikelen I, onderdelen A tot en met C en G tot en met L, en III treden in werking met ingang van 30 september 2003.
B. De artikelen I, onderdelen D tot en met F en M tot en met O, en II treden in werking met ingang van 1 april 2004.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 27 augustus 2003
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Uitgegeven de vierde september 2003
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht