Besluit van 7 augustus 2006, houdende wijziging van het Reglement rijbewijzen in verband met de wijziging in de procedure betreffende de aanvraag en afgifte van rijbewijzen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 27 juni 2006, nr. HDJZ/AWW/2006-956, Hoofddirectie Juridische Zaken;
Gelet op de artikelen 111, eerste lid, onderdeel b, 113, eerste lid, 116, eerste lid, 118, tweede en derde lid, 119, eerste en vijfde lid, 120, eerste lid, 121, tweede lid, 124, zevende en achtste lid, 126, vijfde lid, en 130, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994;
De Raad van State gehoord (advies van 20 juli 2006, nr. W09.06.0240/V);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 1 augustus 2006, nr. HDJZ/AWW/2006-1194, Hoofddirectie Juridische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Reglement rijbewijzen.]
Artikel II
[Wijzigt het Wijzigingsbesluit Reglement rijbewijzen, enz. (implementatie richtlijn 91/439/EEG)(Stb. 2004/483).]
Artikel IV
De met de afgifte van rijbewijzen belaste autoriteiten dienen de voorraad blanco rijbewijzen, fotostanstangen en lamineerfolie na inwerkingtreding van artikel I, onderdelen B tot en met D, E, sub 1 tot en met 4, F tot en met J, L, N, sub 1 tot en met 3 en 5, O tot en met R, T, U, sub 1, W, sub 1 tot en met 3, X, Y, AA, CC, EE, GG, HH, II, sub 2 en 3, JJ tot en met LL, NN, OO, sub 1, 3 en 5, PP tot en met BBB, DDD tot en met CCCC, EEEE tot en met PPPP, artikel II, onderdeel B, van dit besluit op een door de Dienst Wegverkeer te bepalen tijdstip en wijze ter beschikking te stellen aan de Dienst Wegverkeer die voor de vernietiging zorg draagt.
Artikel V
Indien de aanvraag van een rijbewijs geschiedt op 29 september 2006, dient de aanvraag in afwijking van de artikelen 27, 28 en 29 van het Reglement rijbewijzen te zijn gericht tot en te worden ingediend bij de Dienst Wegverkeer.
Artikel VI
Onze Minister kan besluiten dat aanvragen van rijbewijzen die geschieden na 1 oktober 2006 in door hem aangewezen gemeenten gedurende een door hem te bepalen termijn in afwijking van de artikelen 27, 28 en 29 van het Reglement rijbewijzen dienen te zijn gericht tot en te worden ingediend bij de Dienst Wegverkeer.
1.
Artikel I, onderdelen A, E, sub 5, K, M, N, sub 4, S, U, sub 2, V, W, sub 4, Z, BB, DD, FF, II, sub 1, MM, OO, sub 2, 4 en 6, CCC, DDDD, en artikel II, A, C tot en met E, treden in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst en werken terug tot en met 1 juni 2002.
2.
Artikel I, onderdelen B tot en met D, E, sub 1 tot en met 4, F tot en met J, L, N, sub 1 tot en met 3 en 5, O tot en met R, T, U, sub 1, W, sub 1 tot en met 3, X, Y, AA, CC, EE, GG, HH, II, sub 2 en 3, JJ tot en met LL, NN, OO, sub 1, 3 en 5, PP tot en met BBB, DDD tot en met CCCC, EEEE tot en met PPPP, artikel II, onderdeel B, artikel III, artikel IV en artikel VI treden in werking op het tijdstip waarop artikel I, onderdelen A, B, C, D tot en met F, G, H tot en met K, L, M, N, O, P en Pa, van de wet van 28 juni 2006 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de wijziging in de procedure betreffende de aanvraag en afgifte van rijbewijzen (Stb. 321) in werking treedt.
3.
Artikel V treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 7 augustus 2006
De Minister van Verkeer en Waterstaat
Uitgegeven de vierentwintigste augustus 2006
De Minister van Justitie
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht