Besluit van 7 april 2005, houdende wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, het koninklijk besluit van 15 december 1994, houdende uitvoering van artikel 4, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 inzake verkeersvoorschriften voor het militaire verkeer in gewone omstandigheden (Stb. 967) en het Besluit personenvervoer 2000, in verband met het verbieden van het vervoer van personen in aanhangwagens en laadruimten van motorvoertuigen en bromfietsen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 21 januari 2005, nr. HDJZ/AWW/2005-20, Hoofddirectie Juridische Zaken;
Gelet op de artikelen 4, 13 en 111 van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 2, tweede lid, van de Wet personenvervoer 2000;
De Raad van State gehoord (advies van 25 februari 2005, nr. W09.05.0019/V);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 1 april 2005, nr. HDJZ/AWW/2005-912, Hoofddirectie Juridische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.]
Artikel II
[Wijzigt het Besluit personenvervoer 2000.]
Artikel III
[Wijzigt het Uitvoeringsbesluit ex artikel 4 Wegenverkeerswet 1994 inzake verkeersvoorschriften voor het militaire verkeer.]
Artikel IV
[Wijzigt het Reglement rijbewijzen.]
Artikel V
Artikel 69, eerste lid, onderdeel d, van het Reglement rijbewijzen, zoals dat luidde voor het tijdstip van inwerkingtreding van artikel IV, blijft van kracht ten aanzien van aanvragen die voor dat tijdstip zijn ingediend.
Artikel VI
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 mei 2005, met uitzondering van de artikelen I, onderdeel B, IV en V, die in werking treden met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 7 april 2005
De Minister van Verkeer en Waterstaat ,
Uitgegeven de eenentwintigste april 2005
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht