Let op. Deze wet is vervallen op 9 maart 2007. U leest nu de tekst die gold op 8 maart 2007.

Wijzigingsbesluit Schattingsbesluit

Uitgebreide informatie
Besluit van 31 januari 1996, houdende wijziging van het Schattingsbesluit
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in overeenstemming met Onze Minister van Binnenlandse Zaken en de Staatssecretaris van Defensie van 1 december 1995, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/WV/95/5011 b ;
Gelet op artikel 18, achtste lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, en artikel 5 negende lid, van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, gelet op voornoemde artikelleden zoals deze luidden vóór 1 augustus 1993, alsmede gelet op artikel 18, derde lid van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en artikel 5, negende lid van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet zoals deze artikelleden luidden vóór 1 januari 1987, gelet op artikel F 8 e van de Algemene burgerlijke pensioenwet, alsmede gelet op artikel F 9, tiende lid, van de Algemene burgerlijke pensioenwet, zoals dit artikellid luidde vóór 1 augustus 1993 onderscheidenlijk vóór 1 mei 1994, gelet op artikel E 6, elfde lid, van de Algemene militaire pensioenwet en gelet op voornoemd artikellid zoals dat luidde vóór 1 augustus 1993;
De Raad van State gehoord (advies van 22 december 1995, No. W12.95.0666);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 25 januari 1996, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/WV/95/0265, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Binnenlandse Zaken en de Staatssecretaris van Defensie;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel II
De artikelen 2, 3 en 4 van het Schattingsbesluit werken terug tot en met 1 augustus 1993.
1.
Voor een besluit omtrent de schatting, waarbij de in artikel 2, onderdeel a , van het Schattingsbesluit bedoelde arbeid is omschreven in de vorm van minder dan drie in Nederland uitgeoefende functies, wordt met toepassing van artikel 3 een besluit in de plaats gesteld, dat terugwerkt tot en met de datum met ingang waarvan in eerstgenoemd besluit de mate van arbeidsongeschiktheid werd vastgesteld.
2.
Het eerste lid is uitsluitend van toepassing op besluiten omtrent de schatting ingevolge de artikelen 5 van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet , 18 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering , E6 van de Algemene militaire pensioenwet en F9 van de Algemene burgerlijke pensioenwet, zoals deze artikelen luiden na de inwerkingtreding van de Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen .
Artikel IV
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst met dien verstande dat artikel I terugwerkt tot en met 1 augustus 1993.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 31 januari 1996
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Uitgegeven de achtste februari 1996
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht