Besluit van 24 september 1998, houdende wijziging van het Subsidiebesluit openbare lichamen milieubeheer
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 21 juli 1998, nr. MJZ 9807355, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;
Gelet op artikel 15.13, eerste en tweede lid, van de Wet milieubeheer;
De Raad van State gehoord (advies van 21 augustus 1998, nr. W08.98.0379);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 21 september 1998, nr. MJZ 98086925, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;
Hebben goedgevonden en verstaan:
ARTIKEL I
[Wijzigt het Subsidiebesluit openbare lichamen milieubeheer. ]
ARTIKEL II
Op aanvragen om een bijdrage als bedoeld in artikel 41 van het Bijdragenbesluit openbare lichamen milieubeheer, waarop nog niet onherroepelijk is beschikt, blijven de artikelen 40 tot en met 47 van dat besluit van toepassing.
ARTIKEL III
Dit besluit treedt in werking met ingang van de negenentwintigste dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het is geplaatst.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 24 september 1998
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Uitgegeven de dertiende oktober 1998
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
ARTIKEL I
ARTIKEL II
ARTIKEL III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht