Let op. Deze wet is vervallen op 25 februari 2005. U leest nu de tekst die gold op 24 februari 2005.

Wijzigingsbesluit Tariefbesluit Pachtwet 1995

Uitgebreide informatie
Besluit van 7 augustus 1998, houdende wijziging van het Tariefbesluit Pachtwet 1995
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 16 juni 1998, No. J. 985487, Directie Juridische Zaken;
Gelet op artikel 113 van de Pachtwet;
De Raad van State gehoord (advies van 17 juli 1998, No. WII.98.0266,);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 31 juli 1998, No. J. 987134, Directie Juridische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
ARTIKEL I
[Wijzigt het Tariefbesluit Pachtwet 1995.]
ARTIKEL II
Voor verzoeken als bedoeld in artikel 1 van het Tariefbesluit Pachtwet 1995, die zijn ingediend vóór de datum van inwerkingtreding van dit besluit, wordt het recht geheven dat gold ten tijde van de indiening van het verzoek.
ARTIKEL III
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 7 augustus 1998
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Uitgegeven vijfentwintigste augustus 1998
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
ARTIKEL I
ARTIKEL II
ARTIKEL III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht