Besluit van 15 december 2000, houdende wijziging van het tijdelijke Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid onderwijs- en onderzoekpersoneel in verband met het wegnemen van belemmeringen bij het opnemen van buitengewoon verlof
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 1 september 2000, nr. AB/PSW/2000/32683 directie Arbeidsvoorwaarden en Beroepskwaliteit, gedaan mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;
Gelet op artikel 33, tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs; artikel 33, tweede lid, van de Wet op de expertisecentra; deartikelen 38a, tweede lid, en 153, tweede lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs; deartikelen 4.1.2, tweede lid, en 4.3.2, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;
De Raad van State gehoord (advies van 5 oktober 2000, nr. W05.00 0408/III);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, uitgebracht mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, van 6 december 2000, nr. AB/PSW/2000/40729, directie Arbeidsvoorwaarden en Beroepskwaliteit;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het tijdelijk Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid onderwijs- en onderzoekpersoneel.]
Artikel II. Overgangsbepaling
Dit besluit geldt uitsluitend voor degenen die gewezen betrokkene worden op of na de dag van inwerkingtreding van dit besluit.
1.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
Het Oude Loo, 15 december 2000
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Uitgegeven de dertiende februari 2001
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II. Overgangsbepaling
Artikel III. Datum inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht