Besluit van 22 december 2005 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en van enige andere besluiten
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 21 november 2005, nr. WDB 2005-00736 M, gedaan mede namens Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;
Gelet op artikel 38 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, de artikelen 11, tweede lid, 39, tweede en derde lid, en 55, zesde lid, van de Wet op de huurtoeslag, de artikelen 13 en 34, derde lid, van de Huisvestingswet, artikel 3, tweede lid, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, artikel 70c, tweede lid, van de Woningwet, de artikelen 24, tweede lid, en 29, eerste en tweede lid, van de Wet bescherming persoonsgegevens, de artikelen 25, 34 en 35 van de Wet op de rechtsbijstand, de artikelen 11, eerste lid, 20, eerste lid, en 28e, tweede lid, van de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers, de artikelen 3, 12, eerste lid, 20, eerste lid, en 31e, tweede lid, van de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945, en artikel 35a, tweede lid, van de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet;
De Raad van State gehoord (advies van 1 december 2005);
Gezien van het nader rapport van de Staatssecretaris van Financiën van 5 december 2005;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Uitvoeringsbesluit Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen.]
Artikel II
[Wijzigt het Huursubsidiebesluit.]
Artikel III
[Wijzigt het Besluit beheer sociale-huursector.]
Artikel IV
[Wijzigt het Besluit huurprijzen woonruimte.]
Artikel V
[Wijzigt het Huisvestingsbesluit.]
Artikel VI
Het Besluit prestatienormering huursubsidie wordt ingetrokken.
Artikel VII
Het Besluit vangnetregeling huursubsidie wordt ingetrokken.
Artikel VIII
[Wijzigt het Besluit gebruik sofi-nummer Wbp.]
Artikel IX
[Wijzigt het Vrijstellingsbesluit Wbp.]
Artikel X
[Wijzigt het Besluit draagkrachtcriteria rechtsbijstand.]
Artikel XI
[Wijzigt het Besluit financiële toevoegingsgrenzen.]
Artikel XII
[Wijzigt het Besluit ex artikel 11 Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers.]
Artikel XIII
[Wijzigt het Besluit tot uitvoering van artikel 12 der Wet buitengewoon pensioen 1940–1945.]
Artikel XIV
[Wijzigt het Inkomensbesluit wetten buitengewoon pensioen.]
Artikel XV. Overgangsrecht Huursubsidiebesluit
Indien de huurder uiterlijk op 30 november 2005 een aanvraag tot toekenning van huursubsidie als bedoeld in artikel 28, eerste lid, van de Huursubsidiewet, of een verzoek als bedoeld in artikel 26, eerste lid, van die wet, zoals die bepalingen laatstelijk luidden vóór de inwerkingtreding van de Aanpassingswet Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen , heeft ingediend en die aanvraag respectievelijk dat verzoek betrekking heeft op het tijdvak dat loopt van 1 juli 2005 tot en met 31 december 2005 of een daaraan voorafgaand subsidietijdvak, wordt die aanvraag respectievelijk dat verzoek afgedaan overeenkomstig het Huursubsidiebesluit , zoals dat laatstelijk luidde vóór de inwerkingtreding van dit besluit.
1.
Voorzover een aanvraag tot toekenning van een bijzondere bijdrage in de huurlasten als bedoeld in artikel 26b, eerste lid, van de Huursubsidiewet, zoals dat laatstelijk luidde vóór de inwerkingtreding van de Aanpassingswet Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen , betrekking heeft op het tijdvak dat loopt van 1 juli 2005 tot en met 31 december 2005, wordt voor de toepassing van het Besluit vangnetregeling huursubsidie :
a. in de artikelen 7, vijfde lid, aanhef, 8, tweede lid, onderdeel c, en derde lid, aanhef, 9, vierde lid, onderdeel a, van dat besluit en in de bijlage, in het onderdeel, getiteld «Accountantsverklaring», en onder 4, onderdeel a, van het onderdeel, getiteld «Accountantsprotocol» bij dat besluit voor «het subsidiejaar» gelezen: het tijdvak dat loopt van 1 juli 2005 tot en met 31 december 2005;
b. in de artikelen 7, vijfde lid, onderdeel b, en 8, derde lid, onderdeel b, voor «per subsidiejaar» gelezen: over het tijdvak dat loopt van 1 juli 2005 tot en met 31 december 2005;
c. in de artikelen 8, tweede lid, onderdeel d, en 9, derde lid, onderdeel b, voor «in het betreffende subsidiejaar» gelezen: in het tijdvak dat loopt van 1 juli 2005 tot en met 31 december 2005.
2.
Indien de huurder uiterlijk op 28 februari 2006 een aanvraag tot toekenning van een bijzondere bijdrage in de huurlasten als bedoeld in artikel 26b, eerste lid, van de Huursubsidiewet, of een verzoek als bedoeld in artikel 26g, eerste lid, van die wet, zoals die bepalingen laatstelijk luidden vóór de inwerkingtreding van de Aanpassingswet Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen , heeft ingediend en die aanvraag respectievelijk dat verzoek betrekking heeft op het tijdvak dat loopt van 1 juli 2005 tot en met 31 december 2005 of een daaraan voorafgaand bijdragetijdvak wordt die aanvraag respectievelijk dat verzoek afgedaan overeenkomstig het Besluit vangnetregeling huursubsidie , zoals dat laatstelijk luidde vóór de inwerkingtreding van dit besluit.
3.
Indien burgemeester en wethouders een aanvraag als bedoeld in artikel 26f, tweede lid, van de Huursubsidiewet, zoals dat laatstelijk luidde vóór de inwerkingtreding van de Aanpassingswet Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen , hebben ingediend die betrekking heeft op het tijdvak dat loopt van 1 juli 2005 tot en met 31 december 2005 of een daaraan voorafgaand bijdragetijdvak, wordt die aanvraag afgedaan overeenkomstig het Besluit vangnetregeling huursubsidie , zoals dat laatstelijk luidde vóór de inwerkingtreding van dit besluit.
Artikel XVII. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2006, met dien verstande dat de artikelen XV en XVI van dit hoofdstuk terugwerken tot en met 1 juli 2005.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 22 december 2005
De Staatssecretaris van Financiën ,
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ,
Uitgegeven de zevenentwintigste december 2005
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Wijziging van het Uitvoeringsbesluit Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
+ Hoofdstuk 2. Wijziging van andere besluiten
+ Hoofdstuk 3. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht