Besluit van 15 december 1999 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken in verband met de invoering van een nieuwe systematiek van verrekening van de waarderingskosten
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 13 oktober 1999, nr. WDB 1999–02019 M, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
Gelet op artikel 3 van de Wet waardering onroerende zaken;
De Raad van State gehoord (advies van 11 november 1999, nr. W06.99.0512/IV);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Financiën van 13 december 1999, nr. WDB 1999–02146 U, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
Hebben goedgevonden en verstaan:
ARTIKEL I
[Wijzigt het Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken.]
1.
Voor de verrekening van de waarderingskosten die betrekking hebben op de periode voor 1 januari 1999 blijven de artikelen 4, tweede tot en met vijfde lid, en 6 van het Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken zoals deze luidden op 31 december 1998 van toepassing.
2.
De kosten, bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder 5°, van het Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken kunnen nog worden verrekend in 1998 voor de helft van de in het rekenmodel zoals dat gold op 31 december 1998 opgenomen vaste normbedragen voorzover de bezwaar- en beroepschriften waarop die kosten betrekking hebben, zijn ingediend voor 1 januari 1999 en voor die datum op die bezwaar- en beroepschriften nog geen uitspraak is gedaan.
3.
Indien na 31 december 1999 over een object verwerkbare gegevens als bedoeld in artikel 4, tweede en derde lid, van het Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken worden geleverd die hadden moeten worden geleverd in 1999, komt voor het kalenderjaar 1999 voor dat object f 25 als bedrag van de kosten van waardering voor verrekening in aanmerking.
ARTIKEL III
Bij de toepassing van artikel 4, vierde lid, van het Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken wordt voor het kalenderjaar 2000 uitgegaan van een bedrag van f 25,44 in plaats van f 25.
ARTIKEL IV
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1999.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 15 december 1999
De Staatssecretaris van Financiën,
Uitgegeven de achtentwintigste december 1999
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
ARTIKEL I
ARTIKEL II
ARTIKEL III
ARTIKEL IV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht