Let op. Deze wet is vervallen op 1 december 2005. U leest nu de tekst die gold op 30 november 2005.

Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet (verhoging van een aantal cursusgeldtarieven)

Uitgebreide informatie
Besluit van 28 mei 1991, houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet in verband met verhoging van een aantal cursusgeldtarieven
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen, mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, van 6 februari 1991, nr. 91005802/1303, centrale directie Wetgeving en Juridische Zaken;
Gelet op artikel 6, vierde en vijfde lid, van de Les- en cursusgeldwet ( Stb. 1987, 343);
De Raad van State gehoord (advies van 29 april 1991, nr. W05.91.0080);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen, mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij a.i., van 21 mei 1991, nr. 91040453/1303, centrale directie Wetgeving en Juridische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel II
In afwijking van het bepaalde in artikel 11, eerste lid onderdelen e , f en h , en tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet geldt in de eerste cursusgeldperiode van het cursusjaar 1991-1992 in plaats van het daar genoemde bedrag per vak een normbedrag per vak van f 24,-.
Artikel III
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel IV
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
1.
De artikelen I en II van dit besluit treden in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het besluit is geplaatst, met dien verstande dat zij voor het eerst toepassing vinden met betrekking tot het cursusjaar dat op 1 augustus 1991 aanvangt.
2.
Artikel III treedt in werking met ingang van 1 augustus 1992.
Lasten en bevelen dat dit besluit met daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State en aan de Algemene Rekenkamer.
's-Gravenhage, 28 mei 1991
De Minister van Onderwijs en Wetenschappen,
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij a.i.,
Uitgegeven de twintigste juni 1991
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht