Let op. Deze wet is vervallen op 30 december 2008. U leest nu de tekst die gold op 29 december 2008.

Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 en Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990

Uitgebreide informatie
Besluit van 19 december 1997, houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 en van het Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 25 november 1997, nr. WDB97/527M, Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Directie Wetgeving Directe Belastingen;
Gelet op artikel 28, tweede lid, van de Invorderingswet 1990;
De Raad van State gehoord (advies van 8 december 1997, nr. W06.97.0748);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Financiën van 17 december 1997, nr. WDB97/570UM, Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Directie Wetgeving Directe Belastingen;
Hebben goedgevonden en verstaan:
ARTIKEL I
[Wijzigt het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965.]
ARTIKEL II
[Wijzigt het Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990.]
ARTIKEL III. (SAMENLOOPBEPALING)
[Wijzigt het Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990.]
ARTIKEL IV. (OVERGANGSRECHT MET BETREKKING TOT DE WIJZIGING VAN HET UITVOERINGSBESLUIT INVORDERINGSWET 1990)
De artikelen 2 tot en met 6 van het Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990, zoals deze luidden onmiddellijk voorafgaande aan de inwerkingtreding van de onderdelen A, B.3 tot en met B.6 en C van artikel II, blijven van toepassing met betrekking tot belastingaanslagen over jaren welke zijn geëindigd voor 1 januari 1997 dan wel met betrekking tot belastingaanslagen die verschuldigd zijn ter zake van belastbare feiten in de zin van de Successiewet 1956 welke hebben plaatsgevonden voor 1 januari 1997.
ARTIKEL V. (INWERKINGTREDINGSBEPALING)
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1998 en werkt terug tot en met 1 januari 1997, behoudens artikel II, onderdeel B.1, dat in werking treedt op het tijdstip waarop de wet tot wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van de Invorderingswet 1990 in verband met de herziening van het stelsel van bestuurlijke boeten en van het fiscale strafrecht in werking treedt.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 19 december 1997
De Staatssecretaris van Financiën,
Uitgegeven de negenentwintigste december 1997
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
ARTIKEL I
ARTIKEL II
ARTIKEL III. (SAMENLOOPBEPALING)
ARTIKEL IV. (OVERGANGSRECHT MET BETREKKING TOT DE WIJZIGING VAN HET UITVOERINGSBESLUIT INVORDERINGSWET 1990)
ARTIKEL V. (INWERKINGTREDINGSBEPALING)
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht