Let op. Deze wet is vervallen op 22 december 2009. U leest nu de tekst die gold op 21 december 2009.

Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit verontreiniging rijkswateren (bij een vergunningaanvraag te verstrekken gegevens)

Uitgebreide informatie
Besluit van 24 augustus 1999, houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit verontreiniging rijkswateren met betrekking tot de bij een vergunningaanvraag te verstrekken gegevens
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 26 maart 1999, nr. CDJZ/491/1999, gedaan mede namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;
Gelet op artikel 4 van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren;
Gelet op richtlijn nr. 96/61/EG van de Raad van de Europese Unie van 24 september 1996 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (PbEG L 257/26);
De Raad van State gehoord (advies van 18 juni 1999, nr. W09.99.0146/V);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 17 augustus 1999, nr. CDJZ/WVW/1999-1251, uitgebracht mede namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Uitvoeringsbesluit verontreiniging rijkswateren.]
Artikel II
Ten aanzien van aanvragen als bedoeld in artikel 6 van het Uitvoeringsbesluit verontreiniging rijkswateren die vóór de datum van inwerkingtreding van dit besluit reeds waren ingediend blijft het Uitvoeringsbesluit verontreiniging rijkswateren zoals dat luidde onmiddellijk voor die datum van toepassing.
Artikel III
Dit besluit treedt in werking met ingang van 31 oktober 1999.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 24 augustus 1999
De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Uitgegeven drieëntwintigste september 1999
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht