Let op. Deze wet is vervallen op 1 augustus 2015. U leest nu de tekst die gold op 31 juli 2015.

Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit WEB (bekostiging kenniscentra)

Uitgebreide informatie
Besluit van 29 augustus 2012 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WEB inzake de bekostiging van kenniscentra
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 5 juni 2012, nr. WJZ/409266 (10154), directie Wetgeving en Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;
Gelet op artikel 2.4.1, eerste lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 4 juli 2012, nr. W05.12.0189/I);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 23 augustus 2012, nr. 423757 (10154), directie Wetgeving en Juridische Zaken, uitgebracht mede namens Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Uitvoeringsbesluit WEB.]
Artikel II
Hoofdstuk 4 en hoofdstuk 6, paragraaf 3, van het Uitvoeringsbesluit WEB zoals luidend op 31 december 2012 blijven van toepassing op de vaststelling van de rijksbijdragen voor de kenniscentra over de jaren 2010 tot en met 2012 en de daarop betrekking hebbende geschillen.
Artikel III
Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen en onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 29 augustus 2012
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
Uitgegeven de achtentwintigste september 2012
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht