Let op. Deze wet is vervallen op 1 december 2005. U leest nu de tekst die gold op 30 november 2005.

Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit WHW

Uitgebreide informatie
Besluit van 11 augustus 1994, houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW in verband met persoonlijke omstandigheden bij studie-advies en bijzondere omstandigheden bij financiële ondersteuning studenten en auditoren
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen van 21 april 1994, nr. 93100853/4705, directie Wetgeving en Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;
Gelet op de artikelen 7.9, vijfde lid, en 7.51, derde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;
Gehoord de Onderwijsraad (advies van 11 februari 1994, nr. OR 94000008/3/T);
De Raad van State gehoord (advies van 12 juli 1994, nr. W05.94.0244);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen van 4 augustus 1994, nr. 94036204/4705, directie Wetgeving en Juridische Zaken, uitgebracht mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel II
De op het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek geldende algemene maatregelen van bestuur, vastgesteld krachtens artikel 38, tweede lid, van de Wet op het wetenschappelijk onderwijs, artikel 43 a , tweede lid, van de Wet op het hoger beroepsonderwijs, en artikel 19 a , tweede lid, van de Wet op de Open Universiteit, die op grond van artikel 16.3, tweede lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek vanaf genoemd tijdstip berusten op artikel 7.9, vijfde lid, en 7.51, derde lid, van die wet, worden ingetrokken op het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel B voor zover het artikel 2.2 betreft, van dit besluit.
1.
Artikel I, onderdeel A, onderdeel B voor zover het artikel 2.1 betreft, en onderdeel D alsmede artikel II van dit besluit treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
2.
Artikel I, onderdeel B voor zover het artikel 2.2 betreft, en artikel I, onderdeel C van dit besluit treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Laatstbedoeld besluit wordt niet genomen voordat vier weken zijn verstreken nadat het onderhavige besluit is voorgelegd aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, en evenmin indien binnen die termijn door of namens die Kamer de wens te kennen wordt gegeven dat het in het onderhavige besluit geregelde onderwerp bij de wet wordt geregeld.
>
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 11 augustus 1994
De Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen,
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Uitgegeven de dertigste augustus 1994
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht