Let op. Deze wet is vervallen op 1 december 2005. U leest nu de tekst die gold op 30 november 2005.

Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit WHW inzake veranderingen in stelsel van afstudeersteun

Uitgebreide informatie
Besluit van 12 oktober 1996 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW in verband met veranderingen in het stelsel van de afstudeersteun
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 24 juni 1996, nr. 96016 848/4716, directie Wetgeving en Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;
Gelet op artikel 7.51, derde en vijfde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;
De Raad van State gehoord (advies van 24 september 1996, no. W05.96.0256);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 11 oktober 1996, nr. 96026650/4716, directie Wetgeving en Juridische Zaken, uitgebracht mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;
Hebben goedgevonden en verstaan:
ARTIKEL I
[Wijzigt het Uitvoeringsbesluit WHW. ]
ARTIKEL II
De in artikel 2.5, derde lid, van het Uitvoeringsbesluit WHW bedoelde termijn is niet van toepassing met betrekking tot de studiejaren 1995–1996 en 1996–1997.
ARTIKEL III
De tekst van het Uitvoeringsbesluit WHW wordt in het Staatsblad geplaatst. Voor de plaatsing in het Staatsblad wordt deze door Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen overgebracht in de geldende spelling.
ARTIKEL IV
Dit besluit treedt in werking met ingang van een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip en werkt wat betreft artikel I, onderdeel D, terug tot 1 september 1995.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 12 oktober 1996
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Uitgegeven zesentwintigste november 1996
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
ARTIKEL I
ARTIKEL II
ARTIKEL III
ARTIKEL IV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht