Besluit van 20 september 2010, houdende vaststelling van een aantal wijzigingen van het Vaststellingsbesluit Binnenvaartpolitiereglement, het Besluit Rijnvaartpolitiereglement 1995, het Scheepvaartreglement Westerschelde 1990, het Scheepvaartreglement voor het Kanaal van Gent naar Terneuzen, het Scheepvaartreglement territoriale zee, het Besluit verkeersinformatie en verkeersaanwijzingen scheepvaartverkeer, het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer, het Besluit houdende het van toepassing verklaren van de Internationale Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, 1972, het Scheepvaartreglement Eemsmonding en het Besluit statistische gegevens scheepvaartverkeer
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 28 mei 2010, nr. CEND/HDJZ-2010/581 sector SCH, Hoofddirectie Juridische Zaken;
Gelet op de Richtlijn van het Europees parlement en de raad van 12 december 2006 tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen en tot intrekking van Richtlijn 82/714/EEG van de Raad (2006/87/EG), en op de artikelen 4, eerste lid, derde en vierde lid, 9, 18, eerste lid, 20 en 31, elfde lid, van de Scheepvaartverkeerswet;
De Raad van State gehoord (advies van 8 juli 2010, nr. W09.10.0201/IV);
Gezien het nader rapport van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 7 september 2010, nr. CEND/HDJZ-2010/1125 sector SCH, Hoofddirectie Juridische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Vaststellingsbesluit Binnenvaartpolitiereglement.]
Artikel II
[Wijzigt het Binnenvaartpolitiereglement.]
Artikel III
[Wijzigt het Besluit Rijnvaartpolitiereglement 1995.]
Artikel IV
[Wijzigt het Scheepvaartreglement Westerschelde 1990.]
Artikel V
[Wijzigt het Scheepvaartreglement voor het Kanaal van Gent naar Terneuzen.]
Artikel VI
[Wijzigt het Scheepvaartreglement territoriale zee.]
Artikel VII
[Wijzigt het Besluit verkeersinformatie en verkeersaanwijzingen scheepvaartverkeer.]
Artikel VIII
[Wijzigt het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer.]
Artikel IX
[Wijzigt het Besluit toepassingverklaring Internationale Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, 1972.]
Artikel X [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
[Wijzigt het Scheepvaartreglement Eemsmonding.]
Artikel XI
[Wijzigt het Besluit statistische gegevens scheepvaartverkeer.]
Artikel XII
Na de inwerkingtreding van dit besluit berusten de krachtens artikel 38, derde en vierde lid, van het Scheepvaartreglement voor het Kanaal van Gent naar Terneuzen door de bevoegde autoriteit gestelde regels en voorschriften op artikel 53, tweede lid, van genoemd scheepvaartreglement.
Artikel XIII
Artikel 10 van het Scheepvaartreglement territoriale zee, en de artikelen van dit besluit treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 20 september 2010
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Uitgegeven de negende november 2010
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Artikel IX
Artikel X
Artikel XI
Artikel XII
Artikel XIII
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht