Besluit van 9 oktober 2000, houdende wijziging van de verdeelmaatstaven van het gemeentefonds in verband met de invoering van de maatstaf herindeling, alsmede enkele andere wijzigingen (Wijzigingsbesluit verdeelmaatstaven gemeentefonds 2000)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 5 juli 2000, FO2000/U75924, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Financiën;
Gelet op artikel 8, derde lid, van de Financiële-verhoudingswet;
De Raad van State gehoord (advies van 11 augustus 2000, nr. W04.00.0282/I);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 25 september 2000, nr. FO2000/U83349, mede namens de Staatssecretaris van Financiën;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
In plaats van de verdeelmaatstaven die zijn vermeld in de tabelregels 8, 14 en 26 van bijlage 2 van de Invoeringswet Financiële-verhoudingswet worden de desbetreffende maatstaven gehanteerd die in de bijlage bij dit besluit zijn opgenomen.
Artikel 2
Voor gemeenten waar een wijziging van de gemeentelijke indeling heeft plaatsgevonden, als bedoeld in de Wet algemene regels herindeling , en waar ten gevolge van deze wijziging twee of meer gemeenten zijn samengevoegd tot één gemeente, en de datum van samenvoeging 1 januari 2000 is, geldt in afwijking van de maatstaf die is vermeld in tabelregel 34 van bijlage 2 van de Invoeringswet Financiële-verhoudingswet , de maatstaf die wordt toegevoegd in tabelregel 35 van de bijlage bij dit besluit.
Artikel 3
Gemeenten waar een wijziging van de gemeentelijke indeling heeft plaatsgevonden, als bedoeld in de Wet algemene regels herindeling , en waar ten gevolge van deze wijziging twee of meer gemeenten zijn samengevoegd tot één gemeente, en de datum van deze samenvoeging 1 januari 1998 of 1999 is, ontvangen een aanvulling op de gewenningsbijdrage die hen toekomt op grond van de verdeelmaatstaf, opgenomen in tabelregel 34 van bijlage 2 van de Invoeringswet Financiële-verhoudingswet . Deze aanvulling wordt berekend als volgt:
(a+(bx2)-c):3
waarbij:
a = het bedrag dat de gemeente zou toekomen op grond van de berekening van de verdeelmaatstaf opgenomen in tabelregel 35 eerste lid van de bijlage bij dit besluit, indien deze van overeenkomstige toepassing zou zijn geweest in het jaar van samenvoeging;
b = de som van de bedragen die in het jaar van de samenvoeging zouden zijn ontvangen op grond van de verdeelmaatstaven die zijn opgenomen in de tabelregels 17, 18 en 19, indien de samenvoeging niet had plaatsgevonden;
c = het bedrag dat de gemeente die door de samenvoeging is ontstaan toekomt op grond van de verdeelmaatstaf opgenomen in tabelregel 34 zoals deze luidde op de datum van de samenvoeging, gesommeerd over de jaren waarin deze maatstaf voor de betrokken gemeente geldt.
Een negatieve uitkomst wordt op nul gesteld.
Het berekende bedrag wordt in de jaren 2000, 2001 en 2002, voorafgaand aan de vaststelling van de algemene uitkering, toegevoegd aan het berekende uitkeringsbedrag voor de desbetreffende gemeente.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip en werkt terug tot en met 1 januari 2000.
Artikel 5
Dit besluit wordt aangehaald als: Wijzigingsbesluit verdeelmaatstaven gemeentefonds 2000.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 9 oktober 2000
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
De Staatssecretaris van Financiën,
Uitgegeven de zesentwintigste oktober 2000
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht